Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 20, fredning av Rambergholmen naturreservat, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1703
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Rambergholmen naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Verran kommune: 3/3. Reservatet dekker et totalareal på ca. 100 daa, hvorav ca. 40 daa er landareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Verran kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på ei øy, samt tilgrensende sjøområder, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv. Rambergholmen har særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Dyr må ikke innføres. Hunder og katter skal ikke slippes løs i reservatet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og permanente og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.I tiden fra og med 15. april til og med 1. juli er det forbud mot ferdsel på land i fredningsområdet.
5.Fiske med faststående redskaper er forbudt i perioden fra og med 1. april til og med 15. mai.
6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
7.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.
3.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 1. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Midlertidig oppankring/fortøyning.
5.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for bruk av faststående fiskeredskaper i perioden fra og med 1. april til og med 15. mai.
6.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Samling av rak.
9.Tradisjonell beiting med sau.
10.Jakt og fangst på mink, rødrev, kråke, ravn og sjøpattedyr i samsvar med gjeldende lovverk, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 31. juli.
11.Opplag av båt på tradisjonelle plasser til egen bruk for rettighetshavere med eiendomsgrense mot fredningsområdet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 4 er ikke til hinder for:

12.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
13.Rettighetshavers nødvendige tilsyn med bufe.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 3 bokstav a og c.
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Jakt, fangst og felling av vilt.
4.Tradisjonelt beite ut over § 4, samt bruk av gjeterhund.
5.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
6.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 3 bokstav c.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.