Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 21, fredning av Vaggen fuglefredningsområde, Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1704
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Vaggen fuglefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Verran kommune: 1/3. Fuglefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 120 daa, hvorav 50 daa er landareal. Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Verran kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder på ei øy, samt tilgrensende sjøområder i en region med stor menneskelig aktivitet. Vaggen har særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dyr må ikke innføres. Hunder og katter må ikke slippes løs i fredningsområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, for eksempel drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av luftledninger og jordkabler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Høsting av skjell er forbudt.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 1. juli er det forbud mot ferdsel på land i fredningsområdet.
6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
7.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.
3.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 1. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Midlertidig oppankring/fortøyning.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Samling av rak.
8.Tradisjonell beiting med sau.
9.Jakt og fangst på artene kråke og ravn i samsvar med gjeldende lovverk, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 31. juli.
10.Vedlikehold av eksisterende bygninger/anlegg og stell av tradisjonelle hager/beplantninger.
11.Opplag av båt på tradisjonell plass til egen bruk for grunneier.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

12.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
13.Grunneiers ferdsel.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 3 bokstavene a og c.
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Mindre ombygging og utvidelse av eksisterende bygning, oppsetting av mindre, utvendig antenneanlegg for radio-/TV-/telekommunikasjon i tilknytning til eksisterende bygning.
4.Å ta bort dun, samt egg av gråmåse, svartbak og fiskemåse.
5.Jakt, fangst og felling av fugl.
6.Tradisjonelt beite ut over § 4, samt bruk av gjeterhund.
7.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
8.Hogst og rydding av vegetasjon.
9.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 3 bokstav c.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.