Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 25, vern av Kjølsvikholmen biotopvernområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1708
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Kjølsvikholmen biotopvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Levanger kommune: 335/1. Biotopvernområdet dekker et totalareal på ca. 22 daa, hvorav ca. 2 daa er landareal. Grensene for verneområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å sikre et viktig hekkeområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er vernet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fuglelivet, herunder reirplasser, er vernet mot skade og ødeleggelse. Dyr må ikke innføres. Hunder og katter skal ikke slippes løs i verneområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og permanente og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, hensetting av campingvogner, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Høsting av skjell er forbudt.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 1. juli er det forbud mot ferdsel på land i verneområdet.
6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
7.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med vernets formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Midlertidig oppankring/fortøyning.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Samling av rak.
8.Jakt og fangst på artene kråke og ravn i samsvar med gjeldende lovverk, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 31. juli.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

9.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
10.Grunneiers ferdsel.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Jakt, fangst og felling av fugl.
3.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.