Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 31, fredning av Bjørga fuglefredningsområde, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1714
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endretFOR-2014-04-23-584
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Bjørga fuglefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 23 april 2014 nr. 584.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Verdal kommune: 2/1, 2/12, 2/14, 2/18, 3/2, 3/20, 3/23, 3/25, 3/41, 5/1, 5/4, 5/5, 6/6, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/28, 3/36, 6/277. Fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:7 500 datert Miljødirektoratet april 2014. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 23 april 2014 nr. 584.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære- og gruntvannsområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Området er et viktig leveområde for marint tilknyttede fuglearter. Spesiell verdi knytter seg til området som hvile- og beiteområde for vadere, andefugler og dykkere.

0Endret ved forskrift 23 april 2014 nr. 584.
§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Dyr må ikke innføres. Hunder må ikke slippes løs i fredningsområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av luftledninger og jordkabler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Høsting av skjell er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt på land og sjø, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l.
6.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.
3.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 1. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndighet.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

4.Midlertidig oppankring/fortøyning.
5.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Skjellsanking til eget bruk.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Samling av rak.
9.Tradisjonelt beite.
10.Nødvendig vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 15. juni, samt perioden fra og med 15. august til og med 15. oktober.
11.Opplag av båt på tradisjonell plass til egen bruk for grunneier.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

12.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
13.Ferdsel langs merket lei.
14.Utsetting av båt på egen grunn, og bruk av båtens motor ved trafikk til og fra opplagsplassen.
15.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tillatt vedlikehold/fremføring/etablering av gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 3 bokstavene a og c.
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, ut over § 4.
4.Fremføring/etablering av gjerder i tilknytning til husdyrhold, dreneringer, jordkabler og ledningsnett for vann og kloakk.
5.Jakt, fangst og felling av arter som kan redusere verneverdiene.
6.Bruk av gjeterhund.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 3 bokstav c.
8.Tynningshogst av kantskog.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 23 april 2014 nr. 584.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.