Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 32, fredning av Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1715
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Vinnan Velvangen fuglefredning

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredede område berører følgende gnr./bnr. i Stjørdal kommune: 71/12, 71/16, 72/1, 72/4, 74/4, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/21, 77/1, 77/2, 77/3, 77/9, 77/12, 77/28, 78/1, 78/7, 79/1, 79/7. Fuglefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 2240 daa hvorav ca 80 daa er landareal. Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:12.500 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære- og gruntvannsområde, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Området er et viktig leveområde for marint tilknyttede fuglearter. Spesiell verdi knytter seg til området som næringsområder for sjøender, og generelt som hvile- og beiteområde for vade- og andefugler.

§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Dyr må ikke innføres. Hunder må ikke slippes løs i fredningsområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av luftledninger og jordkabler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Høsting av skjell er forbudt.
5.Fiske med faststående redskaper er forbudt i perioden fra og med 15. mars til og med 30. april.
6.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
7.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Midlertidig oppankring/fortøyning.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for bruk av faststående fiskeredskaper i perioden fra og med 15. mars til og med 30. april.
5.Skjellsanking til eget bruk.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Samling av rak.
8.Tradisjonelt beite.
9.Nødvendig vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 15. juni, samt perioden fra og med 15. august til og med 15. oktober.
10.Opplag av båt på tradisjonell plass til egen bruk for grunneier, eller for utleie når grunneier driver lokal campingplass som er etablert på vernetidspunktet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 6 er ikke til hinder for:

11.Utsetting av båt på egen grunn.
12.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tillatt vedlikehold/fremføring/etablering av gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, ut over § 4.
3.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med rydding av tradisjonelle badestrender i tilknytning til campingplasser som er godkjent på vernetidspunktet.
4.Fremføring/etablering av gjerder i tilknytning til husdyrhold, dreneringer, jordkabler og ledningsnett for vann og kloakk.
5.Jakt, fangst og felling av arter som kan redusere verneverdiene.
6.Bruk av gjeterhund.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.