Forskrift om fredning for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1717
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endretFOR-2015-03-23-287
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om fredning for Tautra med Svaet

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8 og § 9, samt § 14 annet ledd, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 287.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Frosta kommune: 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 87/2, 87/6,9, 87/11,15, 88/1, 94/8, 95/1, 98/1, 99/1, 100/1, 101/1, 101/2, 101/7, 103/1,2,5, 104/1, 104/4, 106/1 samt fellesfjæra i Nordfjæraleiret. Hele verneområdet dekker et areal på ca. 16,5 km² hvorav ca. 1,8 km² er landareal. Naturreservatet dekker et areal på ca. 2,7 km² , hvorav ca. 0,3 km² er landareal. Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 192 daa hvorav alt er landareal. Dyrefredningsområdet dekker et areal på ca. 13,6 km² , hvorav ca. 1,2 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Frosta kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et viktig artsrikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

§ 3.Vernebestemmelser for naturreservatet

For reservatet (merket A på vernekartet) gjelder følgende bestemmelser (jf. dog § 4 og § 5):

1.All vegetasjon på land og i vann er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Alt vilt (inkludert sjøpattedyr herunder deres hi, reir og egg) er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og permanente og midlertidige innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder bruk av modellbåter og modellfly.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 15. juli er all ferdsel i reservatet forbudt for andre enn fastboende på Tautra, Kystverkets ansatte ved nødvendig vedlikehold av Kystverkets anlegg og registrerte yrkesfiskere ved næringsutøvelse.
0Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 287.
§ 4.Vernebestemmelser for fuglefredningsområdet

I et skogområde på Skaget (merket B på kartet) fredes fuglelivet og fuglenes livsmiljø slik nedenforstående bestemmelser viser:

1.Vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke følger av jord- og skogbruksdrift og av tillatt ferdsel.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av jord- og skogbruksdrift og av tillatt ferdsel.
3.Hunder må ikke slippes i fuglefredningsområdet.
4.Nye dyrearter må ikke innføres.
5.I tidsrommet 1. april–15. juli, begge dager medregnet, er det forbudt for andre enn fastboende på Tautra og Kystverkets ansatte ved nødvendig vedlikehold av Kystverkets anlegg å ferdes i området.
0Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 287.
§ 5.Vernebestemmelser for dyrefredningsområdet

For resten av området (merket C på kartet) fredes fuglelivet slik nedenforstående bestemmelser viser:

1.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser, ut over det som følger av jord- og skogbruksdrift, herunder oppdyrking, og av vanlig ferdsel.
2.Grunneierne kan innenfor lovlig jakttid etter viltloven skyte skadefugl og ender til eget bruk på innmarka innenfor det verna området.
§ 6.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig gjerdehold, bruk av gjeterhund samt rydding og gjødsling av Storholmen.
3.Etablering av nye grøfteavløp, samt vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer og Kystverkets anlegg.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Fiske utøvet av registrerte yrkesfiskere etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
7.Bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske. Høyeste tillatte hastighet er 10 knop.
8.Innsamling av tang.
9.Jakt på rådyr, hare, mår, rev og mink samt sanking av måsegg til eget bruk fram til 31. mai, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
10.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
11.Forsiktig rydding i en sone inntil 5 m langs reservatenes grense dersom vegetasjonen medfører vesentlig ulempe for bruk av eksisterende innmark.
12.Tradisjonell bruk av dyrka mark på Litjholmen, herunder bruk av gjødsel og kjemiske plantevernmidler.
13.Grussten til eget bruk langs strendene.
14.Stein fra dyrka mark kan deponeres på eksisterende steinvelter i Skagbukta og mellom Bakken og Sannan.
15.Ferdsel etter merket sti til fugletårn ved Måsdammen.
0Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 287.
§ 7.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
§ 8.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strir mot formålet med fredningen.

§ 9.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

§ 10.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.