Forskrift om fredning av Holmestrand politistasjon, Kirkegaten 15, gnr. 127 bnr. 100, gab. nr. 193728677, Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-2003-12-23-1861
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse23.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolmestrand kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort16.01.2004
KorttittelForskr. om fredning av Holmestrand politistasjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 22. desember 2003 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven.

I. Omfang

Fredningen omfatter Holmestrand politistasjons hovedbygning.

Fredningen omfatter bygningens interiør og eksteriør. Fredningen av interiøret omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk, overflater og dekor samt fast innredning.

Eksisterende situasjon med fredningens avgrensning er vist på kartet: 

mv-20031223-1861.gif

Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, i Holmestrand kommune og hos eier.

II. Formålet med fredningen

Holmestrand politistasjon er en helhetlig og gjennomarbeidet bygning med et karakteristisk uttrykk. Den har en sentral plassering i byen og har også hatt en sentral rolle i utviklingen av byens offentlige institusjoner.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningen både som enkeltobjekt, og som en viktig del av et større bygningsmiljø. Den skal sikre bygningens hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, dører, vinduer, materialbruk og overflater.

Formålet med fredning av bygningens interiør er å bevare den opprinnelige rominndelingen, samt opprinnelige bygningsdeler og overflater samt eventuelle bevarte elementer.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningen eller deler av den.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer, kan gjennomføres dersom det er i tråd med fredningens formål og kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Slike tiltak krever forhåndsgodkjennelse av antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a, og godkjenne endringer som er i pakt med fredningens formål.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven, kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.