Forskrift om verneplan for Junkerdal. Vern av Junkerdal nasjonalpark/Juŋŋkaravuome nasjonalpárkka, Fauske og Saltdal kommuner, Nordland.

DatoFOR-2004-01-09-8
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2004
Sist endretFOR-2012-03-19-506
Endrer
Gjelder forFauske og Saltdal kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort09.01.2004
KorttittelForskrift om verneplan for Junkerdal

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 9. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 19 mars 2012 nr. 506.

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.:

Fauske kommune: 119/1.

Saltdal kommune: 39/felleseie, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1.

Nasjonalparken dekker et areal på 682 km² . Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:100 000, datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2012. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Fauske og Saltdal kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 19 mars 2012 nr. 506.
§ 2.Formål

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er:

-å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet.
-å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Landskapet er vernet mot tekniske inngrep av enhver art, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, bryting av stein og mineraler og fjerning av større stein og blokker, bergverksdrift, framføring av luft- og jordledninger, nydyrking, bakkeplanering, planting, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.vedlikehold av bygninger og anlegg. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Vedlikehold omfatter ikke ombygginger og utvidelser av bygninger
b.midlertidige gjerder i reindrifta på snødekt mark

c. vedlikehold av stier, bruer, skilt og liknende i henhold til forvaltningsplan.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.bygging av bruer, tilrettelegging av båtoppsett og legging av klopper som er i tråd med forvaltningsplan
b.oppsetting av skilt og nymerking av stier i tråd med forvaltningsplan
c.oppsetting av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift
d.prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av mineralforekomster nord for Balvatnet med uttakssted utenfor verneområdet
e.etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med bygging av overføringstunnel fra Balvatnet til Risvatnet
f.nybygging av hytter for allmennheten som er i tråd med forvaltningsplan
g.ombygging og utvidelser av bygninger og anlegg
h.uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter
i.uttak av materialer til husflid som ikke forutsetter graving
j.gjenoppføring av bygninger og anlegg som er ødelagt ved brann eller naturskade. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

All vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødeleggelse av enhver art. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for:
a.bruk av området til beite
b.skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
c.plukking av bær, matsopp og tradisjonelle mat- og medisinplanter
d.skjæring av skohøy
e.uttak av ris til bruk i gammer
f.uttak av materialer til samisk husflid der dette ikke forutsetter graving
g.uttak av gran.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til hytter og gammer i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Kalking i vassdrag må ha særskilt tillatelse.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a.jakt og fangst etter lov om viltet
b.fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere
b.tiltak, herunder kalking av vatn og elver, som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

a. Istandsetting og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for guidede fotturer. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, universiteter, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Se for øvrig forvaltningsplanen.

Bruk av hest i forbindelse med reindrift og husdyrhold er tillatt i hele området.

5.2 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa områder kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan true verneverdiene.

5.3 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 5.2 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannverns- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a.motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannverns- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten
b.nødvendig uttransport av skadd/sykt bufe når forvaltningsmyndigheten på forhånd er varslet
c.bruk av beltekjøretøy på vinterføre og luftfartøy for nødvendig transport mellom Sulitjelma og Mavas for de som har fast bostedsadresse i Mavas. Kjøringen skal skje etter trasé fastlagt av forvaltningsmyndigheten etter drøfting med reindriften.
d.bruk av beltegående «elgtrekk» eller luftfartøy for uttransport av slakt av hjortevilt
e.forsvarets nødvendige lavtflyging i etablert lavtflygingssone
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.barmarkskjøring i reindrifta
b.bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold, vedhogst o.l.
c.bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og materialer til hytter, vedlikehold av ferdselsveier o.l.
d.bruk av luftfartøy i forbindelse med husdyrhold
e.motorisert transport på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med mineralleting nord for Balvatnet
f.motorisert transport på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med bygging av overføringstunnel mellom Balvatnet og Risvatnet
g.bruk av motorbåt på vatn
h.oppkjøring av Diamantløypa til Daudvatnet etter dagens trasé. 
7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.bruk av tilkjørt sand for snøsmelting langs skillegjerder.
7.3 Støy
a.Unødvendig støy er forbudt, så som bruk av motordrevet: modellfly, modellbåt, isbor o.l.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan mv.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften.

§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.