Forskrift om begrensninger i bruk av sykkel, hest og telt mv. i Fløyenområdet, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2004-01-23-247
PublisertII 2004 hefte 1 (Vedlegg)
Ikrafttredelse05.02.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§2, LOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort05.02.2004
KorttittelForskrift om ferdsel i Fløyenområdet, Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bergen bystyre 29. september 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 2 og § 15. Stadfestet av Fylkesmannen i Hordaland 23. januar 2004 

1.Formål

Forskriftens formål er å regulere bruken av sykkel, hest og telt mv. i Fløyenområdet i Bergen kommune.

2.Geografisk avgrensning

Forskriften gjelder for Fløyenområdet, med følgende avgrensninger:

Nord: Strømledning mellom Storediket og Fjellveien.

Øst: Østbredden av Storediket og foten av Blåmanen til Lørdagsknausen.

Sør: Sørgrense for platå på Søre Midtfjellet (grense mellom gnr. - bnr. 166-1402 og 166-1523) og langs grense fra nedslagsfelt til Svartediket ved Knatten.

Vest: Byfjellsgrensen slik denne er fastlagt i kommuneplanens arealdel 19. november 2001.

3.Begrensninger på bruk av sykkel

Sykling er forbudt på følgende veistrekninger:

-Tippetueveien, mellom Fløypilen og møtet med Fløysvingene
-Fløysvingene, mellom Fløypilen og Fløibanens stasjon ved Skansemyren
-Hestebergveien, mellom Tippetueveien og Fløysvingene
-Søre Kamveien, mellom kryss Kamveien og Knatten ved Starefossen
-Lysløypen (i terreng) øst for Halvdan Griegsvei.

Sykling er for øvrig forbudt i alle lysløyper når disse er preparert for skiløping.

4.Begrensninger på bruk av hest

Riding og annen bruk av hest er forbudt:

-Søn- og helligdager i hele området.
-I alle lysløyper (i terreng), uansett tidspunkt.
-På vei mellom demning av Storediket og Brushytten, uansett tidspunkt.

Bergen kommunes «Bestemmelser om bruk av hest i Bergen Naturpark og andre friluftsområder i Bergen», vedtatt av Bergen Formannskap 20. mars 1977, gjøres gjeldende som atferdsregler etter denne forskrift for det geografiske området som forskriften gjelder. Unntatt er bestemmelsenes § 3.1, siste setning og § 4. Bestemmelsene er vedlagt.

5.Begrensninger på telting, camping og leirslagning

Telting, camping og leirslagning er forbudt i Fløyenområdet, med unntak av nærmere bestemte områder omkring Skomakardiket og Fløysletten, kfr. bruksplan for Fløyenområdets arealkategori IIA og IIB. I nevnte områder er telting, camping og leirslagning kun tillatt i henhold til innvilget søknad fra Bergen kommune.

6.Forskriftens ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg. Bestemmelser om bruk av hest i Bergen naturpark og andre friluftsområder i Bergen 

Etter vedtak av Bergen formannskap 20. mars 1977 gjelder følgende bestemmelser for bruk av hest i byfjellene og i park- og friområder i Bergen kommune:

§ 1.Bestemmelsenes virkeområde

Bestemmelsene om bruk av hest gjelder for følgende områder i Bergen kommune:

1.1 Bergen kommunes eiendom på byfjellene som vist på kart1 vedlagt disse bestemmelser, Fritidsseksjonens tegn, 2067, datert 20. januar 1977.
1.2 Eiendom tilhørende Bergens Skog- og Træplantningsselskap Arealet er vist på samme kart som nevnt under punkt 1.1.
1.3 I parker og offentlige friområder i kommunen.
1Kart utelatt.
§ 2.Ridning
2.1 I byfjellene, herunder eiendom tilhørende Bergens Skog- og Træplantningsselskap er ridning bare tillatt på grusete veier og veier med fast dekke. Ridning er ikke tillatt på stier, løyper og på veier uten grusdekke, med mindre disse er merket som ridevei.

På snødekket mark er ridning båre tillatt på veier som er brøytet for biltrafikk, og på veier og stier som er merket som ridevei. Ridning er ikke tillatt på veier og løyper som er preparert for skiløping eller aking.

I parker og opparbeidede friområder er ridning forbudt med unntak for veier som er særskilt merket som ridevei. Bergens Skog- og Træplantningsselskap ved skogsjefen kan stenge enkelte veier for ridning dersom forholdene gjør det nødvendig.

2.2 Ridning er ikke tillatt på søn- og helligdager, unntatt på veier som er særskilt merket som ridevei.
2.3 Ridning i flokk eller gruppe skal skje med en hest i bredden anført av en kyndig og erfaren leder.
2.4 Andre trafikkanter skal passeres i skritt. Rytterne holder godt til høyre dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
2.5 Etter mørkets frembrudd skal hestene være forsynt med refleksbånd. Ved ridning i gruppe på 4 hester eller flere skal tetrytter føre hvitt lys og kørytter rødt lys.
§ 3.Annen ferdsel med hest
3.1 Ferdsel med hestekjøretøy kan bare finne sted etter særskilt innhentet tillatelse. Slik tillatelse kan bare gis for grusete veier eller veier med fast dekke med bredde over 3 meter. På snødekket mark kan tillatelse gis for alle veier som er brøytet for biltrafikk, med unntak av veier som er preparert for skiløping, eller aking. Tillatelse gis av Bergens Skog- og Træplantningsselskap v/skogsjefen.
3.2 Kjøretøy og sleder skal være utstyrt med lys og ha refleks bak.
3.3 Trening av travhester er ikke tillatt.
§ 4.Dispensasjon

Direktøren for Fritidsseksjonen eller den han gir fullmakt, kan dispensere fra ovennevnte bestemmelser.

§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser, straffes med bøter for så vidt ikke forholdene rammes av strengere straffebud, jf. lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 39.