Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-02-20-390
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse20.02.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSelbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort23.02.2004
KorttittelForskrift om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 20. februar 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken dekker et totalareal på 441,37 km² .

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Selbu kommune: 67/1, 67/13, 67/38, 72/1, 72/6, 76/1,2, 76/3,4, 76/11, 89/1, 89/14, 89/22, 89/24, 90/1, 92/1, 92/2, 92/5, 92/11, 193/1, 200/1. 

Tydal kommune: 166/1, 168/1, 169/1, 169/2, 169/3. 

Stjørdal kommune: 209/5, 346/1. 

Meråker kommune: 49/1, 51/1.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet februar 2004. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestes.

Kartet1 med verneforskriften skal oppbevares i Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker kommuner, hos fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

På kartet1 er det utskilt en egen sone A, der kulturminner knyttet til kvernsteinsdrift har egne bestemmelser, se § 3, pkt. 1.1 siste setning, pkt. 1.3 siste setning og pkt. 6.3 siste setning.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, uttak av stein og mineraler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

I sone A er også fjerning av løse steiner forbudt. 

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av bygninger, reindriftsanlegg og andre innretninger som ikke endrer bygningens karakter
b)vedlikehold av gjerder, sanketrøer, stier, løyper, bruer, klopper, skilt og lignende
c)tradisjonell turisthyttedrift
d)utleie av private hytter/setre
e)å plukke mindre (håndstørrelse) løse steiner og mineraler, med unntak av sone A. 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade, dersom bygningen skal ha samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten kan sette vilkår for utformingen og plasseringen av bygningene
b)oppsetting av skilt og merking/etablering av nye stier
c)oppføring av hytter, buer og gammer i forbindelse med oppsynsvirksomhet og gjeting, nyttet til reindrift og bufehold
d)oppføring av gjerder, sanketrøer og andre anlegg i forbindelse med bufehold og reindrift
e)ombygging og mindre tilbygg til bygninger
f)bygging av bruer og legging av klopper
g)sikringstiltak knyttet til nedlagte gruver og kvernsteinsbrudd og tiltak for å hindre avrenning fra nedlagte gruver.

Punkt 1.3 c-g gjelder ikke for sone A. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av vegetasjon

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødeleggelse.

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2.2 Bestemmelsen i 2.1 er ikke til hinder for:
a)bruk av området til beite samt slått og skjøtsel på setervoller
b)skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
c)plukking av bær og matsopp
d)plukking av vanlige planter til privat bruk
e)hogst av ved til hytter, setre, buer og gammer i nasjonalparken i samsvar med retningslinjer gitt i forvaltningsplanen, jf. § 5
f)hogst av trevirke til reparasjon av gjerder i reindrift og bufehold i samsvar med retningslinjer gitt i forvaltningsplanen, jf. § 5
g)reindriftens nødvendige uttak av trevirke til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte gjerder og annet reindriftsutstyr. 
2.3 Regulering av beite

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som kan skade eller ødelegge naturmiljøet eller kulturminner. Dette gjelder ikke reindrift. 

3. Dyrelivet
3.1 Generelt om dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Kalking av vassdrag må ha særskilt tillatelse. 

3.2 Jakt og fiske

Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:

a)jakt etter viltlovens bestemmelser, eller reindriftsrettens regler
b)fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven, eller reindriftsrettens regler. 
3.3 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a)utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort før
b)kalking av vann og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner eldre enn 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven. Nyere tids kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse, herunder kvernsteiner og kulturminner knyttet til kvernsteindriften. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes. 

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til;
a)istandsetting, restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer om ferdsel og ferdselsformer skal følge av forvaltningsplanen, se § 5. 

5.3 Telting

Telting utover en uke på samme sted krever særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder ikke vanlige vandretelt eller bruk av lavvo i reindriftsnæring. 

5.4 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen, se § 5. 

5.5 Regulering av ferdsel

Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier.

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby all ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet eller kulturminner. 

5.6 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og i vann, og i lufta under 300 meter. 

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for
a)motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten
b)Forsvarets nødvendige lavtflyvning
c)utkjøring av sykt /skadd/nødslaktet bufe og tamrein. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i nasjonalparken. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten og kulturminnene. Det skal gis melding til forvaltningsmyndigheten før kjøring finner sted
d)bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift og ved sanking av bufe. 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)øvingskjøring til formål nevnt i pkt 6.2 a
b)transport av ved og utstyr til hytter, setre og buer, transport i tilknytning til nødvendig landbruksvirksomhet, transport av materialer til godkjente byggearbeider på bygninger, bruer, klopper og lignende, samt transport i tilknytning til drift av turistforeningshytter. Transport skal skje med beltekjøretøy på snødekt mark. Lufttransport kan unntaksvis godkjennes av forvaltningsmyndigheten
c)bruk av barmarkskjøretøy til Schultzhytta, Bjønnlihytta og Klepptjønnhytta, for nødvendig transport som ikke kan gjennomføres på snøføre pga. godsets karakter. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten
d)bruk av barmarkskjøretøy til setre hvor det beites med sau eller ungdyr for nødvendig transport som ikke kan gjennomføres på snøføre, enten pga. akutte forhold, eller varegodsets karakter. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten
e)bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift og beitedyrleting
f)bruk av barmarkskjøretøy i reindriftsnæringen i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger godkjent driftsplan etter reindriftsloven
g)bruk av snøscooter på snødekt mark til vedlikehold av vintermerka turistforeningsruter
h)bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmede som skal til egen hytte eller seter
i)bruk av motor på båt på Ramsjøen og Østre Sonvatn i forbindelse med transport av utstyr, materialer og lignende
j)utkjøring av felt storvilt med elgtrekk
k)motorferdsel knyttet til sikring og tiltak for å hindre avrenning fra nedlagte gruver
l)bruk av snøscooter til oppkjøring av skiløype fra Vekta til Kvernfjellvatna, samt videreføring av skiløypa til Schultzhytta og videre til Hersjøen i påska.

Punkt 6.3 b og d gjelder ikke for sone A.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt, herunder all bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet. Bruk av kalk til snøsmelting er ikke tillatt. 

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)brenning av avfall fra turisthytter. 
7.3 Støy

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isborr o.l. er forbudt. Unødvendig støyende aktiviteter fra høyttaleranlegg og motorer er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, registrering, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.