Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Valle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2004-05-11-764
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse11.05.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035
Gjelder forValle kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort27.05.2004
KorttittelForskrift om storviltjakt, Valle

Kapitteloversikt:

Fastsett av Valle kommune 11. mai 2004 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

I

Det er jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Valle kommune:

II

Minstearealet er sett til:

Elg: 4.000 da

Hjort: 8.000 da

Rådyr: 500 da

Bever: Åpnet.

III

Forskrifta trer i kraft straks. Det som gjeld Valle i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Valle og Åmli kommuner, Aust-Agder, vert oppheva.