Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 5, Karnes naturreservat, Lyngen kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-846
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Karnes naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Lyngen kommune: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/9, 82/11, 82/15, 82/20, 82/24, 82/25, 82/29, 82/30, 83/5, 83/5 F26, 83/10 og 83/18.

Reservatet dekker et areal på 1.527 dekar, hvorav 1.138 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet framgår av kart1 i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Lyngen kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et område med ulike livsmiljø for planter og dyr. Området har en rikt utformet strandengvegetasjon sammen med rik løvskog. Holmene har stor betydning som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms, mens fjæreområdene er en viktig trekklokalitet for våtmarksfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Larsholmen, Lilleholmen, Mosesholmen, Jordamoholmen, Steinholmen. På Storskogholmen gjelder de samme ferdselsrestriksjonene, med unntak av et område på nordøstsiden (se kart).1
5.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
1Kart utelatt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt på Storskogholmen og motorferdsel i denne forbindelse, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

5.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
8.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

10.Jakt og fangst på elg, rype, grågås, hare, rødrev, villmink og vånd, og bruk av jakthund i denne sammenheng på Storskogholmen. Jakt og fangst på villmink i resten av naturreservatet.
11.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12.Sanking av bær og matsopp.
13.Sanking av kråkeboller.
14.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
16.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
5.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.