Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 11, Breivika naturreservat, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-852
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-06-05-722
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Breivika naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 26 juni 2009 nr. 1233, 5 juni 2013 nr. 772.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 19/1, 19/2, 19/3 og 19/4 i Karlsøy kommune.

Naturreservatet dekker et areal på 9 620 dekar, hvorav 1 144 dekar er sjøareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:40 000 datert Direktoratet for naturforvaltning juni 2009. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 26 juni 2009 nr. 1233, 5 juni 2013 nr. 772.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget område på ytterkysten med godt utformete kvartærgeologiske forekomster med et stort sanddynefelt og lokalmorener. Området har et rikt og verneverdig planteliv.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Dette omfatter også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

3.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
6.Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på stedet.
7.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
8.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
3.Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.