Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 15, Edøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-856
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Edøya landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 191/1 og 191/2,3.

Verneområdet dekker et areal på 1.616 dekar, hvorav 114 dekar er sjøareal. Grensene for verneområdet framgår av kart1 i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og to holmer med deres natur- og kulturlandskap og tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på land, med unntak av området Skarvhalsen nordvest på Edøya (se kart).1
4.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
1Kart utelatt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
3.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
6.Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbygninger.
7.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land der i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i den forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
9.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

10.Jakt og fangst på villmink.
11.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12.Sanking av kråkeboller.
13.Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på stedet.
14.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 3 a og c.
2.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk i området.
3.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
4.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
5.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
6.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 3 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.