Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 16, Sandbukta naturreservat, Tromsø kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-857
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2011-10-27-1062
Endrer
Gjelder forTromsø kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Sandbukta naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 27 okt 2011 nr. 1062.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 130/3, 130/6, 130/13, 130/27 og 131/3.

Reservatet dekker et areal på 1655,2 dekar, hvorav 401,1 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet framgår av kart1 i målestokk 1:8000 datert Direktoratet for naturforvaltning oktober 2011. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 27 okt 2011 nr. 1062.
1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et strandområde som utgjør det største strandvollfeltet i fylket, med dets plante- og dyreliv. Området har pedagogisk og vitenskapelig verdi, særlig i forhold til geologi.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form for tørrlegging, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
4.Vedlikehold av eksisterende vannledning og vannkum og nødvendig motorferdsel i den forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
5.Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

6.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
10.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11.Sanking av kråkeboller.
12.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
13.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
14.Vedlikehold av eksisterende gjerder.
15.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 3 a og c.
2.Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4.Oppføring av nye gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
5.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
6.Militær aktivitet i forbindelse med Forsvarets øvelser dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 3 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.