Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 17, Forøya naturreservat, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-858
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Forøya naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Balsfjord kommune: 77/1 og 77/4.

Reservatet dekker et areal på 474 dekar, alt er landareal. Grensene for reservatet framgår av kart1 i målestokk 1:7.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilhørende plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter også vegetasjon (tang o.a.) ned til middel høyvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
5.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
5.Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

7.Sanking av bær og matsopp.
8.Jakt og fangst på elg, rype, rødrev og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
9.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10.Uttak av løvtrevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Hogst av ved og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2.Oppføring av bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk i området.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
5.Etablering av fortøyningsfester for oppdrettsanlegg, fiskeredskaper og båter.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.