Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 20, Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Berg kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-861
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Bergsøyan landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 5 okt 2011 nr. 861, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Berg kommune: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6 og 17/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 15 391,9 dekar, hvorav 13 653,5 dekar er sjøareal. Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart1 i målestokk 1:20 000 datert Direktoratet for naturforvaltning oktober 2011. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Berg kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 5 okt 2011 nr. 1029, forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land på vestre del av Ertnøya og på øyene øst og nord for Kjøpmannsøya (se kart).1
4.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
1Kart utelatt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
6.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
8.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

9.Jakt og fangst på villmink.
10.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11.Sanking av kråkeboller.
12.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
13.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 14. april.
14.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
2.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
4.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
5.Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
6.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.