Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 21, Lavollskjosen plantefredningsområde, Berg kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-862
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBerg kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskr om Lavollskjosen plantefredningsområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 13, jf. § 9 og § 10, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Plantefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Berg kommune: 14/1, 14/2, 14/5, 14/6, 14/7, 15/1, 15/3, 15/5, 15/8, 15/9 og 15/12.

Plantefredningsområdet dekker et areal på 1.083 dekar, hvorav 173 dekar er sjøareal. Grensene for plantefredningsområdet framgår av kart1 i målestokk 1:7.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Berg kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort våtmarksområde med en av de mest fullstendige og upåvirkede strandenglokalitetene på ytterkysten av Troms. Området har en uvanlig regelmessig og fullstendig sonering av strandengvegetasjon, og et uvanlig stort areal med brakkvannseng.

§ 3.Vernebestemmelser

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon knyttet til våtmark, herunder strandengevegetasjon, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra området. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet for planter knyttet til våtmarksområdet. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
5.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

6.Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
10.Vedlikehold av eksisterende anlegg og gjerder.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2.Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende landbruksarealer.
4.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
5.Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
6.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
8.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.