Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 25, Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy og Torsken kommuner, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-866
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1975-02-21-3
Gjelder forTranøy og Torsken kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
Rettet06.07.2004, rettet i tittelen
KorttittelForskrift om Ånderdalen nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.:

Tranøy kommune: 18/1, 40/1, 45/3, 45/7 og 45/8.

Torsken kommune: 36/1, 36/3, 36/6, 36/7, 39/1, 39/3, 39/6 og 39/8.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 124,9 km² . Grensene for nasjonalparken framgår av kart1 i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Tranøy og Torsken kommuner, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er:

-å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.
-å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og utfylling og henleggelse av masse, sprengning og boring, bryting av stein og mineraler, flytting og fjerning av større steiner og blokker, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

1.2 Bestemmelsen i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger og som ikke endrer bygningens karakter eller bruk.
b.Vedlikehold av reindriftsanlegg.
c.Vedlikehold av stier, løyper, bruer og klopper. 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Ombygging og mindre tilbygg til bygninger som ikke medfører at bygningen får endret funksjon.
b.Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c.Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift.
d.Bygging av bruer og legging av klopper.
e.Oppsetting av skilt og merking av stier.
f.Oppsetting av gjerder.
g.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter. 
2. Plantelivet 
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Dette omfatter også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Planting, såing og innføring av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2.2 Bestemmelsen i pkt. 2.1 er ikke til hinder for:
a.Bruk av området til beite som på vernetidspunktet.
b.Bruk av bjørk til brensel og trevirke i reindriften.
c.Bruk av trevirke (ris) til snarefangst.
d.Skånsom bruk av trevirke, med unntak for tørrfuruer, til bålbrenning.
e.Plukking av bær og matsopp.
f.Plukking av vanlige planter til privat bruk. 
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Uttak av bjørk for reparasjon av reingjerder.
b.Uttak av bjørk til brensel for gamma ved Åndervatnet, for hyttene ved Sør-Kapervatnet og for hyttene i Selfjordbotn. 
2.4 Regulering av beite

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelser. Utsetting av dyr, fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt. 

3.2 Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a.Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
b.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
c.Fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskloven.
d.Miljødirektoratet kan ved forskrift fastsette at dyrelivet eller enkelte arter kan være totalfredet i hele eller deler av nasjonalparken. 
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes. 

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a.Restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turlag, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, for eksempel teltleirer, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større arrangement. 

5.3 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen. 

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvann, og i lufta under 300 meter, herunder landing med luftfartøy. 

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b.Motorferdsel i forbindelse med reindrift på frossen, snødekt mark. 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Øvelseskjøring til formål nevnt i pkt. 6.2.a.
b.Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy i forbindelse med reindrift og vedhogst.
c.Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av varer og utstyr inn til hytter.
d.Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper og lignende.
e.Bruk av beltegående «elgtrekk» eller luftfartøy til uttransport av elgslakt.

For reindriften legges det for pkt. 6.3. opp til en praksis med flerårige tillatelser etter verneforskriften. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensing og forsøpling er forbudt, herunder all bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet. Avfall skal tas med ut av området.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan mv.

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for verneforskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. februar 1975 nr. 3 om fredning av Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy kommune, Troms.