Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 26, Lemmingvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Tranøy kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-867
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTranøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Lemmingvær landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tranøy kommune: 40/1, 40/2, 40/3, 40/4 og 40/5. Verneområdet dekker et areal på 3.672 dekar, hvorav 2.538 dekar er sjøareal. Grensene for verneområdet framgår av kart1 i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Tranøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med ei særpreget øy med omkringliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har særlig betydning for fugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.I tiden fra og med 1. mai til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land på et 238 daa stort område på den sørligste delen av Lemmingvær (se kart)1 og på samtlige andre øyer, holmer og skjær som inngår i verneområdet.
4.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
1Kart utelatt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3.Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og motorferdsel i forbindelse med dette.
4.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler, dog ikke i perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
5.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
6.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer eksisterende landbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
7.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

9.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
10.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
11.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
12.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
13.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
14.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

15.Jakt og fangst på villmink.
16.Jakt og fangst på rype, hare og grågås på den nordlige delen av Lemmingvær, i det området der det er åpent for ferdsel på land i hekketida (se kart).1
17.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
18.Sanking av kråkeboller.
19.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 30. april.
20.Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Kart utelatt.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3.Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av landbruksarealer.
5.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
6.Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
7.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
8.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
9.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
10.Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
11.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
12.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.