Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 30, Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Bjarkøy kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-871
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Flatøya landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 922, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Bjarkøy kommune: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 og 9/8.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 1 461 dekar, hvorav 184 dekar er sjøareal.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:8 000 datert Direktoratet for naturforvaltning februar 2009. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bjarkøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 922, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et område med et vakkert natur- og kulturlandskap omfattende ei middels stor øy og noen tilgrensende holmer og skjær og sjøarealer med dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
4.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med arbeidet.
3.Motorferdsel på traktorveg over Stormyra i forbindelse med jordbruksdrift.
4.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler, dog ikke i perioden 1. mai - 15. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
5.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

6.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
8.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
9.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
10.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

11.Jakt og fangst på villmink.
12.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
13.Sanking av kråkeboller.
14.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
16.Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
17.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg, steingjerdet på vernegrensa og andre gjerder.
18.Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2.Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3.Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
5.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk i området.
6.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
8.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
10.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
11.Ferdsel til fots til Varan etter nærmere fastsatt trasé, og opphold samme sted innenfor nærmere fastsatt område, i perioden med forbud mot ferdsel på land. Det forutsettes at slik ferdsel og opphold ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.