Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 33, Kjellåsen naturminne, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-874
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse17.07.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSkånland kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Kjellåsen naturminne

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturminnet berører følgende gnr./bnr. i Skånland kommune: 4/14.

Naturminnet dekker et areal på 9 dekar, alt er landareal. Grensene for naturminnet framgår av kart1 i målestokk 1:7.000, datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Skånland kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning, og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en kvartærgeologisk lokalitet, som dokumenterer avsmelting og brefremstøt ved avslutningen av siste istid, med bl.a. fastsittende steinrur på fjell.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, fremføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling av løse steiner eller prøver fra fast fjell tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
3.Parkering av campingvogner er forbudt.
4.Motorferdsel er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3.Vedlikehold av eksisterende vannledning og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
5.Vedlikehold av eksisterende veg.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3.Oppføring av gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
4.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltnings plan, som inneholder nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.