Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 35, Nord-Fugløya naturreservat, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-876
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2009-06-26-1234
EndrerFOR-1975-09-19-5
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Nord-Fugløya naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 1234.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 53/1 i Karlsøy kommune.

Naturreservatet dekker et areal på 24 439 dekar, hvorav 3 212 dekar er sjøareal. Unntatt fra fredningen er et 15 dekar stort område i Indre Gamvik.

Grensene for naturreservatet framgår av kart1 i målestokk 1:50 000 datert Direktoratet for naturforvaltning juni 2009. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 26 juni 2009 nr. 1234.
1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en større øy med tilgrensende sjøområder med dets plante- og dyreliv. Området har et av Norges største og viktigste fuglefjell og har stor betydning som hekke- og oppholdsområde for fugl, samt et interessant planteliv.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter også vegetasjon ned til middel høyvann i øst der sjø ikke er med i reservatet. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til middel høyvann i øst der sjø ikke er med i reservatet. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, større opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form for tørrlegging, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Nord-Fugløya og tilliggende skjær.
5.Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
3.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.
4.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven, med unntak for bruk av garn, line og not på vestsiden av øya på strekningen Skagkeila til Laukvika med en avstand på 200 m fra land (se kart)1 i perioden fra og med 1. april til og med 31. august.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

5.Jakt på rype og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
6.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
1Kart utelatt.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
3.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 19. september 1975 nr. 5 om fredning av Nord-Fugløy naturreservat, Karlsøy kommune, Troms.