Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 36, Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-877
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1978-12-15-9
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Skipsfjord landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune:

2/17, 2/23, 3/2, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/29, 3/31, 3/36, 56/4, 56/8, 56/10, 56/11, 56/13, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23, 57/24, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28, 57/29 og 57/30. Verneområde dekker et areal på 54.341 daa, hvorav 10.752 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet framgår av kart1 i målestokk 1:40.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et vakkert naturområde med kulturlandskap som er typisk for de ytre kyststrøkene i Troms med et upåvirket vassdrag, vitenskapelig interessante geologiske forekomster og et karakteristisk og til dels rikt plante- og dyreliv.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter. Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og motorferdsel i denne forbindelse.
3.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer jordbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telefonlinje. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf. § 5, nr. 1.
5.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
6.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-2 er ikke til hinder for:

7.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
8.Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
9.Sanking av kråkeboller.
10.Sanking av bær og matsopp.
11.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
12.Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
13.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
14.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
15.Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
16.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
17.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2.Hogst av ved for bruk på fast bopel i samsvar med forvaltningsplan.
3.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
4.Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
5.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av jordbruksarealer.
6.Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
7.Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
8.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
9.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
10.Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
11.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
12.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1978 nr. 9 om landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Skipsfjord landskapsområde, Karlsøy kommune, Troms.