Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 37, Sagelvvatn naturreservat, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-878
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endretFOR-2008-05-08-457
EndrerFOR-1975-12-19-30
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Sagelvvatn naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 14 des 2007 nr. 1529, 8 mai 2008 nr. 457.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Balsfjord kommune: 43/12, 43/13, 43/46, 43/97, 43/126 og 43/225.

Reservatet dekker et areal på ca. 284,5 daa, hvorav ca. 38,5 daa er ferskvann. Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:7.000 datert Direktoratet for naturforvaltning mai 2008. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriftene med kart1 oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 14 des 2007 nr. 1529, 8 mai 2008 nr. 457.
1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et for distriktet karakteristisk myr- og våtmarksområde med et rikt og variert plante- og fugleliv.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende
4.Parkering av campingvogner og telting er forbudt.
5.Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4.Vedlikehold av eksisterende vannledning og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

5.Utøvelse av fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskloven.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og villmink.
8.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9.Vedlikehold av eksisterende gjerder.
10.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende landbruksarealer.
2.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 19. desember 1975 nr. 30 om fredning av Sagelvvatn naturreservat, Balsfjord kommune, Troms.