Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 39, Kvannesvatn naturreservat, Harstad kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-880
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-1975-02-14-6
Gjelder forHarstad kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Kvannesvatn naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Harstad kommune: 38/1, 38/9, 38/12, 38/17, 38/21 og 39/12.

Reservatet dekker et areal på 125 daa, hvorav ca. 30 daa er ferskvann. Grensene for reservatet framgår av kart1 i målestokk 1:7.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Harstad kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et næringsrikt vann med de nærmeste omgivelser og det tilhørende rike dyre- og plantelivet.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Telting er forbudt.
5.I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel i området.
6.Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg og motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-5 er ikke til hinder for:

5.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med eiendom.
6.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller av området, med unntak for reinbeite.
7.Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

9.Sanking av bær og matsopp.
10.Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og villmink.
11.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12.Vedlikehold av eksisterende gjerder.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2.Oppføring av gjerder som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
3.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4.Ferdsel til fots i ferdselsforbudstiden for guida grupper etter en nærmere fastsatt trasé godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. februar 1975 nr. 6 om fredning av Kvannesvatn naturreservat, Harstad kommune, Troms.