Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 40, Gapøya naturreservat, Kvæfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2004-06-04-881
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-1976-08-27-2
Gjelder forKvæfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.06.2004
KorttittelForskrift om Gapøya naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. av 4. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Kvæfjord kommune: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 og 4/11.

Reservatet dekker et areal på 4.400 daa, hvorav ca. 15 daa er ferskvann. Grensene for reservatet framgår av kart1 i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Kvæfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare ei stor øy med dets plante- og dyreliv. Området har betydning som hekkelokalitet for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i ferskvann, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt etter viltlovens bestemmelser.
6.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7.Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
8.Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9.Vedlikehold av steingjerdet på reservatgrensa og øvrige gjerder.
10.Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Oppføring av gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av primærnæring i området.
4.Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
5.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
6.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. august 1976 nr. 2 om fredning av Gapøya naturreservat, Kvæfjord kommune, Troms.