Forskrift for minsteareal ved tildeling av elg, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-06-14-1005
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse14.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærøy kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort01.07.2004
KorttittelForskrift for minsteareal, elg, Nærøy

Fastsatt av Nærøy kommune, viltutvalget, 14. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. 

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fastsette et minsteareal for tildeling av fellingstillatelser av elg i Nærøy kommune.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal for tildeling av fellingstillatelser for elg i Nærøy kommune fastsettes til 2500 dekar. Minstearealet gjøres gjeldende for hele kommunen.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere minsteareal fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jf. brev datert 15. juli 1998.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.