Forskrift om motorisert ferdsel på vassdrag, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-06-17-1283
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse28.08.2004
Sist endret
EndrerFOR-1980-12-17
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort30.09.2004
KorttittelForskrift om motorferdsel på vassdrag, Verdal

Fastsatt av Innherred samkommunestyre 17. juni 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Generell adgang uten søknad

1.Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vatn i Verdal kommune. Effekten på slike motorer må ikke overstige 5 hk. 

Generell adgang knyttet til vatn og formål mv.

2.Ferdsel på Leksdalsvatnet er tillatt for motorfartøy med forbrenningsmotor inntil 10 hk.
3.På Veresvatnet, Innsvatnet, Kjesbuvatnet, Høysjøen, Stor-Bellingen, Kråksjøen og Søndre Drivsjøen kan motorfartøy med forbrenningsmotor på maksimalt 5 hk benyttes til følgende formål:

Nødvendig transport i forbindelse med jakt og fiskekultivering. Nødvendig transport i forbindelse med godkjente byggearbeider og tyngre gods/utstyr til hytter. Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige registreringer. 

Landing og start av luftfartøy

4.Landing og start med luftfartøy er tillatt for nødvendig transport nevnt i pkt. 3 på Leksdalsvatnet, Veresvatnet, Innsvatnet og Kjesbuvatnet. 

Dispensasjonsregler (tillatelse etter skriftlig søknad)

5.Kommunen kan gi dispensasjoner til bedrifter eller enkeltpersoner for bruk av motorbåt med inntil 5 hk, hvor formålet er:
-Transportformål som nevnt under pkt. 3.
-Transport av varig funksjonshemmede.
-Transport iht. særlige grunner (iht. § 6 i lov om motorferdsel i utmark). 

Unntak fra forskriften

6.Grunneier kan nedlegge kjøreforbud for sin eiendom.
7.I områder som er fredet med hjemmel i naturvernloven kan spesielle regler gjelde.
8.I Færen og Skjækervatnet gjelder regler for henholdsvis Meråker og Steinkjer kommune. 

Ikrafttredelse

9.Denne forskrift trer i kraft 28. august 2004 og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 19801 om motorisert ferdsel på vassdrag i Verdal, Nord-Trøndelag.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.