Forskrift om åpning av beverjakt, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-2004-08-18-1192
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse18.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forGran kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§1, LOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2002-03-22-314-§4, LOV-1967-02-10
Kunngjort19.08.2004
KorttittelForskrift om åpning av beverjakt, Gran

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gran kommunestyre v/Landbrukskontoret for Hadeland, 18. august 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 1 og § 9, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII.

I

Det åpnes for beverjakt i Gran kommune. 

Formål:

Formålet med denne forskriften er et ønske fra Mathiesen Eidsvold Værk (MEV) om helhetlig jakt på bever på sin eiendom. Det er i dag jakt på bever i Hurdal kommune, men ikke for den del av eiendommen til MEV som ligger i Gran selv om dette er et sammenhengende leveområde for en livskraftig beverstamme.

Forskriften skal bidra til en helhetlig forvaltning av bevervaldet som omfatter MEVs eiendom i Hurdal og Gran. Dette er et område hvor det er registrert flere ynglende bever i et slikt omfang at det gir grunnlag for et høstingsverdig overskudd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.