Forskrift om fredning av Myntmesterboligen, Myntverksbygningen og Smiebygningen ved Den Kongelige Mynt, Hytteg. 1, gnr. 7087, bnr. 3, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-2004-08-27-1240
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse27.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort09.09.2004
KorttittelForskrift om fredning av Den Kgl. Mynt

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 27. august 2004 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven.

I. Omfang

Fredningen omfatter myntmesterboligen, myntverksbygningen og smiebygningen ved Den Kongelig Mynt.

Fredningen omfatter bygningenes interiør og eksteriør.

Fredning av interiørene omfatter originale og/eller eldre innvendige hovedstrukturer (rominndeling) med tilhørende arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk, overflater og dekor samt eventuelle faste innredninger.

Eksisterende situasjon med fredningens avgrensning er vist på kartet: 

mv-20040827-1240.gif 

Forskrift om fredning med kart skal oppbevares hos Riksantikvaren, i Kongsberg kommune og hos eier.

II. Formålet med fredningen

Bygningene ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg er et enestående eksempel på den norske myntindustriens utvikling fra etableringen på 1600-tallet.

Bygningene skal bevares for å sikre en god kilde for både norsk industrihistorie og arkitekturhistorie, samtidig som Den Kongelige Mynt skal opprettholde sin opplevelsesverdi og pedagogiske verdi for fremtiden.

Autentisiteten i husenes eksteriør er høy. Interiørene har til dels gjennomgått endringer, som i hovedsak er tilføyelser. Dette betyr at både eldre struktur og overflater i stor grad er bevart bak nyere tildekninger.

Fredning av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektoniske uttrykk både som enkeltobjekter og som en del av et større bygnings- og industrimiljø. Både hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Formålet med fredning av bygningenes interiør er å bevare rominndelingen, samt opprinnelige eller eldre bygningsdeler og overflater, samt eventuelle andre bevarte elementer.

Tilbakeføring til opprinnelige løsninger og overflater der disse senere er endret, kan være i tråd med fredningens intensjon, men må i hvert enkelt tilfelle behandles av forvaltningsmyndighet som en dispensasjonssak etter kulturminneloven.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av disse.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller interiør som omfattes av fredningen, jf. punkt 4, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje etter antikvariske prinsipper med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer, kan gjennomføres dersom det er i tråd med fredningens formål og kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Slike tiltak krever forhåndsgodkjennelse av antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av denne forskrift kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.