Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2004-09-10-1257
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse10.09.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1968-12-20-2
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort16.09.2004
KorttittelForskrift om Gutulia nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 10. september 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013). 

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 23 km² .

Nasjonalparken berører Rendalen Nordre statsallmenning i Engerdal kommune.

Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet juni 2004. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Gutulia nasjonalpark er:

-å bevare et i det vesentlige urørt skog-, myr- og fjellområde,
-å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.
-å verne om kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, hensetting av campingvogner, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som ikke skyldes naturlig forfall. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold av bygninger skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk.
b)Tradisjonell drift på Gutulisetra.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Istandsetting og vedlikehold av kulturminner på Gutulisetra.
b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
c)Oppføring av nye bygninger, ombygging eller oppføring av mindre tilbygg til eksisterende bygninger på Gutulisetra.
d)Oppsetting av skigard rundt setervollene på Gutulisetra.
e)Oppsetting av skilt og merking av stier.
f)Bygging av bruer og legging av klopper.
g)Oppføring av buer/gammer i forbindelse med oppsynsvirksomhet og gjeting. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon herunder døde busker og trær skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i 2.1. er ikke til hinder for:
a)Bruk av området til beiting.
b)Slått og rydding av lauvtreoppslag på setervollene på Gutulisetra.
c)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
d)Plukking av bær og matsopp.
e)Plukking av vanlige planter til privat bruk.
f)Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til eget brensel innenfor nasjonalparken.
2.3 Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting i nasjonalparken som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Kalking av vassdrag må ha særskilt tillatelse.

3.2 Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt på elg etter viltloven eller etter reindriftsrettens regler.
b)Fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven eller etter reindriftsrettens regler.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
b)Kalking av vassdrag som er nødvendig for å reetablere eller hindre at en art dør ut. Det skal gjennom godkjent forvaltningsplanen, jf. § 5, fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan i § 5.

4.3 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen, jf. § 5.

4.4 Henleggelse av båter

Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter ved Valsjøen med tilknytning til gardsbrukene Kjerran og Valdalen omfattes ikke av forbudet.

4.5 Telting

Telting utover én uke på samme sted krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Oppsetting av gapahuker e.l. er ikke tillatt, jf. dog pkt. 1.3 bokstav g).

4.6 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet eller kulturminner. 

5. Motorferdsel
5.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og i vann, og i lufta under 300 meter.

5.2 Bestemmelsene i pkt. 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål krever særskilt tillatelse.
b)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel for:
a)Nødvendig transport av ved, materialer, proviant m.m. til Gutulisetra vinterstid.
b)Uttransport av felt elg med beltegående elgtrekk.
c)Flyving under 300 meter i forbindelse med beitedyrleting og viltregistreringer.
d)Øvingskjøring til formål nevnt i pkt. 5.2 a.
e)Nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark for utøvelse av reindrift.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

6. Forurensning
6.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.

6.2 Støy

Bruk av motordrevet isbor, modellfly, modellbåt e.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. desember 1968 nr. 2 om fredning av Gutulia nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark.