Forskrift om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-12-06-1845
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse06.12.2004
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-14-822
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort06.01.2005
Rettet18.01.2005 § 7
KorttittelForskrift om bruk av motorfartøy, Enebakk

Fastsatt av Enebakk kommunestyre 6. desember 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første ledd bokstav a og b.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift omhandler ferdsel med motorfartøy og landing eller start med luftfartøy på innsjøer og vassdrag i Enebakk kommune.

Øvrig motorferdsel reguleres av loven eller nasjonal forskrift.

Ved forståelse av ulike uttrykk og begrep i disse forskrifter legges definisjoner i § 2 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til grunn.

§ 2.Forbud mot bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag

På innsjøer og vassdrag er motorferdsel eller landing/starting med luftfartøy ikke tillatt med mindre annet følger av § 4 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann (fastsatt 15. mai 1988 med senere endringer), eller denne forskrift.

§ 3.Generelle tillatelser. Jf. § 5 første ledd bokstav b i loven

Kommunen gir generell tillatelse til bruk av motorfartøy på innsjø og vassdrag

a)ved nødvendig oppsyn og arbeid i forbindelse med drikkevannsforsyning
b)ved nødvendig arbeid i forbindelse med etablering eller vedlikehold av varmeveksler fra vann og kloakkledning i vann.

Nødvendig transport skal meldes kommunen på forhånd, og i spesielle tilfelle, seinest samme dag som aktiviteten foregår.

Punkt a begrunnes i forholdet omkring kommunens drikkevannskilder hvor inntakssil ligger til dels langt ute i vannet.

Punkt b begrunnes i ønsket om å legge til rette for at varmeveksler fra vann kan benyttes til alternativ oppvarming. Avkloakkering til renseanlegg gir miljøgevinst.

I akutte situasjoner vil det være uhensiktsmessig om kontroll og reparasjoner utført fra motordrevet båt skulle kreve kommunal saksbehandling og vedtak på forhånd.

§ 4.Tillatelse etter søknad. Jf. § 6 i loven

Når særlige grunner foreligger kan Enebakk kommunestyre, eller det organ som har fått fullmakt, etter søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy på innsjø eller vassdrag i andre tilfeller enn de som følger av § 2 og § 3 ovenfor, jf. lovens § 6.

Blant aktiviteter der søknad kan sendes kommune nevnes:

a)Transport i forbindelse med oppføring og vedlikehold av bygninger, herunder private hytter.
b)Start og landing med luftfartøy i forbindelse med sprøyting og gjødsling av skog.
c)Transport av gamle og funksjonshemmede.
d)Nødvendig kjøring til sportsstuer og fastboende som ikke har bilvei i sommertiden.
e)Nødvendig transport i forbindelse med fiskestell og oppsyn.

Tillatelse kan gis for bestemte anledninger eller for bestemte tidsrom. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

Kommunestyret kan delegere til ordfører eller utvalgsleder å ta avgjørelser etter denne paragraf.

Vedtak gjort etter denne paragraf kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samsvar med forvaltningsloven 10. februar 1967, og uten hensyn til unntaket i lovens § 28 annet ledd. Klagen sendes gjennom Enebakk kommune.

I Østmarka naturreservat er det vedtatt verneforskrifter hjemlet i naturvernloven som regulerer bl.a. bruk av motorfartøy og start og landing med luftfartøy.

§ 5.Spesielle bestemmelser for enkelte vassdrag over 2 km ²
a)Lyseren

For den delen av innsjøen Lyseren som ligger i Enebakk kommune er tillatt størrelse på båtmotor satt til maksimum 5 hk.

b)Børtervann

For hele innsjøen Børtervann er bruk av motorfartøy ikke tillatt med mindre annet følger av lovens § 4 eller denne forskrifts § 3 og § 4.

§ 6.Spesielle bestemmelser for Langen, Høljeren, Våg og Mjær
a)Langen

For den del av innsjøen Langen som ligger i Enebakk kommune er tillatt størrelse på båtmotor maksimum 4 hk.

b)Høljeren og Våg

Bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjøene Høljeren og Våg er ikke tillatt med mindre annet følger av lovens § 4 eller denne forskrifts § 3 og § 4.

c)Mjær

Det kan på visse vilkår utøves vannskisport på den del av innsjøen Mjær som er regulert i henhold til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, stadfestet 5. november 2003 av Miljøverndepartementet:

1)Vannskisport kan ikke utøves på den del av Mjær som omfattes av eiendommene Østby søndre, gnr. 85, bnr. 2 og Østby nordre, gnr. 85, bnr. 1 og 3 så lenge eierne av disse eiendommer opprettholder forbud mot vannski-/wakeboardkjøring i medhold av Vannressursloven § 16 annet ledd, jf. § 13.
2.Vannskiaktiviteten kan bare utøves i henhold til punkt 3 i reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for vannskianlegg på og ved Mjær, stadfestet 5. november 2003 av Miljøverndepartementet. Vannskiklubben pålegges innen 25. mai det enkelte år å sette opp plan for aktivitet for samme år innen reguleringsplanens rammer. Planen sendes nærmeste naboer til vannskiaktiviteten, og slås opp på vannskisenteret. Skal planen fravikes må samme naboer, Enebakk kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus varsles om endringen minst 2 uker før aktuell endring inntreffer.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 6. desember 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. juni 1999 nr. 822 om bruk av motorfartøy og start og landing med motordrevet luftfartøy på innsjø og vassdrag, Enebakk kommune, Akershus.