Forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-17-1689
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2004
KorttittelForskrift om Kvitsanden landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det vernete området berører følgende gnr./bnr. i Røros kommune: 203/1, Kvitsanden statsallmenning.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 0,4 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften og kart oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet er å bevare et spesielt flygesandområde, med både stabiliserte og mobile sanddyner, som er enestående i denne delen av Midt-Norge, samt å bevare sanddynene som del av kulturlandskapet ved Røros.

§ 3.Vernebestemmelser 
1 Landskapet
1.1 Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller varige og midlertidige innretninger, hensetting av campingvogn, brakke og lignende, fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for overflatebehandling, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper mv. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig. 

2 Ferdsel
2.1 All ferdsel skal skje varsomt.
2.2 Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade verneverdien må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten.

2.3 Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet, og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern- og rednings- og oppsynsoppgaver, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
3 Motorferdsel
3.1 Motorferdsel er forbudt.
3.2 Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
a.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern- og rednings- og oppsynsoppgaver, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Preparering av eksisterende skiløype. 
4 Forurensing
4.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
4.2 Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly. Listen er ikke uttømmende.
§ 4.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 5.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.