Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, Steinkjer og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag fylke.

DatoFOR-2004-12-17-1692
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSteinkjer og Snåsa kommuner, Nord-Trøndelag fylke.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2004
KorttittelForskr. Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernomr.

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Samlet areal for landskapsvernområdet er på ca. 96 km² og berører følgende gnr./bnr.:

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4.

Snåsa kommune: 80/1.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet og skal oppbevares i berørte kommuner, hos fylkesmannen, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1 Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt vedlikehold av gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
b)Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter for reindrift eller bufehold. Nærmere retningslinjer kan fastsettes i forvaltningsplan, jf. § 5.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
b)Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade
c)Bygging av bruer og legging av klopper
d)Riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter
e)Oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold. 
2 Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art/karakter. Dette gjelder ikke reinbeite.
2.3 Det er tillatt å ta trevirke til enkelt friluftsbruk og bål. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
2.4 Uttak av brensel og trevirke tillates i forbindelse med reindrift. All hogst skal skje som plukkhogst. For øvrig gjelder relevante retningslinjer i pkt. 2.5.
2.5 Hogst kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal bygge på følgende retningslinjer:
-lukkede hogstformer skal benyttes
-områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
-bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares
-edellauvskog, arealer med fuktskog og områder med særegne botaniske forekomster
-skal ikke hogges
-tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (eks. rilkuler) skal ikke tas
-all hogst nærmere enn 200 m fra vann og myr(kant) gjennomføres som plukkhogst
-tømmeret skal fraktes på vinterføre på en slik måte at varige markskader ikke oppstår
-etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse
-all skogsdrift skal meldes til forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet på forhånd.
2.6 Forvaltningsmyndigheten kan tillate vedhogst til hytter o.l. etter følgende retningslinjer:
-vedressursen skal ligger i hyttas nærområde.
-all vedhogst skal skje som plukkhogst, og i balanse med naturlig tilvekst i uttaksområdet. For øvrig gjelder relevante retningslinjer i pkt. 2.5.
-vedhogst i tilknytning til regulerte hyttefelt, eller annen «tett» hyttebebyggelse kan tillates i henhold til godkjent forvaltningsplan, jf. § 5. 
3 Dyrelivet
3.1 Dyrearter må ikke innføres.
3.2 Jakt er tillatt etter viltloven og etter reindriftsrettens regler.
3.3 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven og etter reindriftsrettens regler. 
4 Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsen i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan § 5.

4.3 Organisert bruk av hest er tillatt på vei eller trasé som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljø.
4.5 Bestemmelsen i pkt. 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.