Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-17-1693
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endret
EndrerFOR-1984-12-14-2103
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2004
KorttittelForskr. om Berglimyra og Klumplifjellet naturres

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Lierne kommune: 40/1, 40/2,7,11,16, 40/6, 40/10, 40/15, 44/1.

Naturreservatet dekker et areal på 14,8 km² landareal. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel og lavflyging under 300 m er forbudt.
5.Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på traséer som er særskilt fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
6.Idrettsarrangementer, jaktprøver og annen form for organisert virksomhet er forbudt.
7.I tiden fra og med 15. mars til og med 31. juli er telting, leirslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
§ 4.Unntaksbestemmelser

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for formål nevnt i dette punkt må ha særskilt tillatelse.
2.Bruk av området til beite. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting av hensyn til verneformålet. Dette gjelder ikke reinbeite.
3.Bruk av gjeterhund, samt bruk av hest for gjeting.
4.Vedlikehold av eksisterende stier og tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
5.Fiske etter reglene i lakse- og innlandsfiskeloven og etter reindriftsrettens regler.
6.Jakt på hjortedyr, hønsefugl, hare, rødrev, grevling, mår, røyskatt og mink etter reglene i viltloven og etter reindriftsrettens regler.
7.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
10.Å ta kvist til enkel friluftsbruk, samt dødt virke til skånsom bålbrenning. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
11.Utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i naturreservatet. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et maksimalt tillatt marktrykk. Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten.
12.Bruk av motorbåt på Berglielva fra og med 25. juli og ut året.
§ 5.Spesielle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens regler.
2.Organiserte turer.
3.Bruk av luftfartøy for utøvelse av reindriftsnæring og beitedyrleiting, samt for utfrakt av felt storvilt og sjuk/skadd/nødslaktet storfe.
4.Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark etter fast trasé for kryssing av naturreservatet.
5.Midlertidige gjerder og samleanlegg for rein.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 1984 nr. 2103 om fredning for Berglimyra naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.