Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Lierne nasjonalpark/Lijre, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-12-17-1694
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort22.12.2004
KorttittelForskrrift om Lierne nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Samlet areal er på ca. 333 km² og berører følgende gnr./bnr. i Lierne kommune: 48/1, 46/1, 20/2, 20/1,3, 20/4, 18/1, 18/2.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 2004.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet og skal oppbevares i Lierne kommune, hos fylkesmannen, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Lierne nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser
1 Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt vedlikehold av reindriftsanlegg, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.
b)Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i forbindelse med reindrift. Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og utformes, herunder om materialer og oppbevaring. Forvaltningsmyndigheten kan kreve at gjerder og samleanlegg oppført etter vernetidspunktet fjernes.
c)Tradisjonell drift av fjellstyrehytte, samt utleie av andre hytter og husvære.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av gjerder, hytter/gammer e.l. i forbindelse med reindrift.
b)Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c)Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
d)Oppføring av sanketrøer for bufenæring og enkle hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting.
e)Oppsetting av skilt og merking av stier.
f)Bygging av bruer og legging av klopper. 
2 Plantelivet
2.1 Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Bestemmelsene i punkt 2.1. er ikke til hinder for:
a)Bruk av området til beite.
b)Å ta kvist til snarefangst og enkel friluftsbruk, og skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. Tørrfuru (gadd) tillates ikke felt.
c)Uttak av ved og trevirke i forbindelse med reindrift, samt ved til hytter innenfor nasjonalparken.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Plukking av bær og matsopp.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 

3 Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt etter viltlovens regler og etter reindriftsrettens regler
b)Fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven og etter reindriftsrettens regler.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer. 

4 Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

5 Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel eller ferdselsformer som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3 Bruk av hest

Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på trasé som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten.

5.4 Regulering av ferdsel
a)Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby all ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
b)Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier. 
6 Motorisert ferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter er forbudt.

6.2 Bestemmelsene i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
c)Utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe. Storfeet må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i nasjonalparken. Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et maksimalt tillatt marktrykk. Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten.
d)Bruk av godkjente isfiskeløyper.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes.
b)Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift og beitedyrleiting, samt for utfrakt av felt storvilt og sjuk/skadd/nødslaktet storfe.
c)Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift.
d)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmede som skal til egen hytte.
e)At kjøretøy som skal brukes for utfrakt av felt storvilt, i jaktperioden stasjoneres ved hytte, når denne har funksjon som jaktbase.
f)Øvelseskjøring for formål nevnt i punkt 6.2.a må ha særskilt tillatelse.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7 Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av midler som kan påvirke naturmiljøet. 

7.2 Støy

Unødig støy fra høyttaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.