Forskrift om fredning av Villa Grande, Huk Aveny 56, gnr. 2, bnr. 397, Oslo kommune.

DatoFOR-2005-01-03-175
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12,
Kunngjort03.03.2005
KorttittelForskrift om fredning av Villa Grande. Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 3. januar 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter hovedbygningens eksteriør og deler av interiøret. Bygningsnummer i GAB-registeret: 80015208.

Innvendig omfatter fredningen hovedtrapperom med reposer, hirdsalen/spisesalen i underetasjen, biblioteket og øvrige store rom i 1. etasje, Vidkun Quislings kontor samt Maria Quislings smykkerom i 2. etasje og tårnet med tårnværelser og trapperom. De deler av interiøret som omfattes av fredningen, er vist på plantegninger vedlagt forskriften.

Fredningen omfatter også fast innredning som peiser og eldre veggfaste hyller og skap i de rommene som fredes.

Fredningen omfatter i tillegg hagen på sørsiden av hovedbygningen. Det fredede området tilsvarer arealet som er regulert til spesialområde bevaring på denne delen av eiendommen. Fredningsområdet framgår av vedlagt situasjonsplan.

Fredningen omfatter også lysthuset med eksteriør og interiør. Bygningsnummer i GAB: 81282374.

Forskrift om fredning med vedlagt kart og plantegninger skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Villa Grande er å bevare et anlegg som kan bidra til å belyse de mørkere sidene av historien. De krigshistoriske og personalhistoriske aspektene er like viktige som selve arkitekturen.

Fredningen skal sikre både bygningen og de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens arkitektur både som helhet og i detaljeringen av enkeltelementene. Dette innebærer at materialbruk og overflater og eldre bygningselementer som for eksempel dører, vinduer, trapper og rekkverk, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningens interiør er å bevare eldre rominndeling, bygningsdeler, detaljering, dekor og overflater i de deler av interiøret som inngår i fredningsforslaget.

Fredningen skal sikre hageanleggets opprinnelige struktur. Anleggets karakter skal opprettholdes slik det fremstår med terrasser, murer, trapper, grusganger, basseng, lysthus, tujahekk, prydbuskbeplantninger og staudebed.

Fredningen av lysthuset skal sikre bygningens eksteriør og interiør.

Fredningen har ikke til hensikt å være til hinder for etableringen av et senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på eiendommen.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av disse.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller de deler av bygningenes interiør som inngår i fredningen.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller fredede deler av interiør er ikke tillatt.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom disse utføres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra kulturminnemyndighetene.
6.Utover ordinær skjøtsel er det ikke tillatt å gjøre endringer i hageanlegget som vil kunne endre anleggets karakter i vesentlig grad. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc.
7.Hageanlegget kan restaureres i samarbeid med kulturminnemyndighetene. Et oppslag av selvsådde trær og busker kan felles. Utvelgelse av trær for felling må gjøres av fagfolk og i samråd med antikvariske myndigheter. Beplantning med nye planter kan gjøres som del av en tilbakeføring i samråd med kulturminnemyndighetene.
8.Trær og annen vegetasjon kan kun fjernes når det gjøres som del av en tilbakeføring. Når det blir nødvendig å fornye trær, busker eller stauder, skal samme type benyttes og plantes på samme sted. Trær som må felles på grunn av sykdom, skade eller alder, skal erstattes med så store trær som mulig.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan etter søknad i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 

mv-20050103-0175.gif