Forskrift om snøscooterløyper, Bardu kommune, Troms.

DatoFOR-2005-01-17-36
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse17.01.2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-03-05-375
Gjelder forBardu kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort27.01.2005
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Bardu

Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 17. januar 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8. 

§ 1.Følgende isfiskeløyper for snøscooter er opprettet: 

Altevatnet

Hovedløype fra Innset/Toppen langs sørsiden av Altevatnet tvers over Storbukta til Kvilarodden, derfra til Vargneset og videre langs nordsiden av vatnet til Gamasjohkas utløp.

Det er følgende sideløyper:

Fra hovedløypa til Fiskløyselvas utløp, derfra langs nordsiden av vatnet til den møter hovedløypa ved Vargneset.

Fra hovedløypa ved Sandodden til Steinelvas utløp.

Fra hovedløypa til Jordbruelvas utløp, videre langs Storbukta og tvers over Altevatnet til Guolasjohkas utløp.

Fra hovedløypa til Melan.

Fra hovedløypa ved Kvilarodden til Geadgejohkas utløp.

Fra hovedløypa vest for Sandvikodden til Røkskaret, videre langs sørsiden av vatnet via Osto til Gamasjohkas utløp.

Fra hovedløypa ved Langodden til Osto.

Fra hovedløypa utenfor utløpet av Stalloelva til utløpet av «gamle Livasselva», kartkoordinat 34W 04 18350 (øst-vest), 76 18250 (nord-sør).

Fra hovedløypa utenfor utløpet av Krikelva til Krokbekkens utløp i Altevatnet, kartkoordinat 34W 04 25700 (øst-vest), 76 11850.

Fra hovedløypa ved Røkskaret til sørsiden av Ostoelva, mot parkeringsplass med kartkoordinat 34W 04 465 75 98. 

Innset-Slåttmoberget

Fra parkeringsplass på Innset ca. 150 meter vest for demningen ved Fosshøla og herfra sørøstover og østover på sørsiden av Barduelva til sørenden av demningen ved Altevatn, hvor løypa knyttes sammen med isfiskeløypa på Altevatn.

§ 2.Løypene tillates brukt for å dekke reelle transportbehov i forbindelse med fiske.
§ 3.Løypene tillates brukt fra og med 15. februar til og med 31. mai. Det forutsettes at kommunen stenger løypene på kort varsel om isforholdene gjør det uforsvarlig å bruke dem. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen av løypene.
§ 4.Motorferdselen skal foregå etter merka hovedtrasé og merka sidetraseer. Skilting skal markere endepunktene for traseene.
§ 5.Merking av løypa skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.
§ 7.Fra samme tid oppheves forskrift 5. mars 2003 nr. 375 om snøscooterløyper, Bardu kommune, Troms.