Forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde i Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2005-03-11-225
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse11.03.2005
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort11.03.2005
KorttittelForskrift om Flekkefjord landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Landskapsvernområdet berører følgende gårdsnummer/bruksnummer:

2/1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 28, 29, 30, 36 - 3/1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 - 4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 5/1, 5, 6, 7, 8, 9 - 6/1, 2, 4, 5 - 9/1, 2, 3, 6, 11 - 10/1, 2, 3, 10, 11 - 11/2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 24, 25, 66 - 12/ 1, 2, 3, 54 - 14/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 15/1, 2, 4, 5 - 21/1, 4, 6 - 22/8 - 26/1, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 28, 32, 33, 78, 79, 95, 96, 97, 106, 146, 227 - 27/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 28/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 29/1, 5, 6, 7 - 32/6, 25 - 33/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 35 - 34/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 35/1, 2, 3, 5 - 36/1, 2, 3, 4, 5 - 37/1, 2 - 38/1 - 39/1 - 40/1, 2, 3, 4, 5 - 41/1, 2 - 42/1, 2, 3, 4 - 43/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 44/1, 2 - 45/2, 3, 4, 5 - 51/1, 2, 6, 7, 8 - 52/1, 2, 3, 4 - 53/1, 9 - 54/1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 24 - 56/1 - 57/1, 2, 3 - 58/1, 2, 3, 4, 5 - 59/1, 4, 8, 9, 14, 36 - 60/2, 3, 7, 11, 15, 18, 22, 26, 27, 51, 89 - 62/2 - 109/1, 2, 5, 12, 15, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 76, 89, 93

Det samlede arealet er på ca. 54 km² , fordelt med ca. 38,5 km² landareal inkludert ferskvann og ca. 15,5 km² sjøareal. Vernet omfatter landarealet ned til laveste vannstand og sjøoverflaten, ikke vannmassene og sjøbunnen.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:40.000 datert Miljøverndepartementet, januar 2005.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Flekkefjord kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Flekkefjord landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, samt å sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep og tiltak som oppføring, ombygging og riving av bygninger, brygger, moloer, broer og andre anlegg, veibygging, bergverksdrift, graving, påfylling av masse, boring og sprenging, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, planting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av turveier og stier, opplag av båter, utplassering av havbruksanlegg, husbåter og andre flytende innretninger. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger, veier, brygger, vannkummer, vannledninger, kloakkanlegg, grøfteløp, sjømerker, lykter, havbruksanlegg og andre eksisterende anlegg.
b.Havbeitevirksomhet uten faste installasjoner over vann, i medhold av lov om havbeite.
c.Landbruk som ikke er i strid med verneformålet på eksisterende og tidligere utnyttede landbruksarealer, herunder, skånsom lyngsviing og slått, i tråd med prinsipper nedfelt i forvaltningsplan, jf. § 5. Lyngsviing kan skje på frossen eller fuktig mark mellom 15. oktober og 1. april. Rydding av områder som er under gjengroing, som er ledd i restaurering av lynghei i tråd med prinsipper nedfelt i forvaltningsplan, jf. § 5, er tillatt.
d.Nødvendig gjerding og vedlikehold av gjerder for husdyrhold, herunder anlegg av sanketrøer.
e.Anleggelse av nye vannkummer og vannledninger innenfor tradisjonell husdyrdrift, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
f.Opplag av båt på eksisterende plass.
g.Utøvelse av eksisterende rettighet til sanking, ilandføring og tørking av tang og tare.
h.Samling av drivved.
i.Vedlikehold av gamle ferdselsveier med oppmuring, trapper og rekkverk samt turveier og stier med veivisere og skilt, som var i bruk på vernetidspunktet.
j.Istandsetting av kulturminner i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
k.Drift av havbruksanlegg på lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon.
l.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. pkt. 5 nr. 1.
m.Nødvendig istandsetting av kraftlinjer ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
n.Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
o.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Riving av bygning.
b.Ombygging og tilbygg til eksisterende bygning.
c.Gjenoppføring av bygning som går tapt ved brann eller naturskade.
d.Nydyrking og framføring av jordbruksvei.
e.Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
f.Opparbeiding og merking av tursti og annen naturvennlig tilrettelegging som ikke inngår i forvaltningsplan, jf. § 5.
g.Uttak av sand til eget bruk.
h.Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i landbruket som ikke er i strid med verneformålet.
i.Etablering av havbruksanlegg uten installasjon på land og særlig synlig anlegg på sjøoverflaten.
j.Etablering av brønn og vannledning til eksisterende fritidsbolig.
k.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
l.Plan for fortetting av hytter i områdene Stø og Tele.
m.Bruk av modellflybane i samme omfang som på vernetidspunktet.
n.Oppgradering/fornying av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 pkt. 1.2 n. 
2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter.
2.3 Plukkhogst av ved til grunneiers eget bruk er tillatt. Hogst av gran er tillatt. Planting av gran er ikke tillatt.

Hogstavfall skal ryddes bort fra bekker, vann, kantsoner langs bekker og vann, gamle ferdselsveier og andre kulturminner, samt turveier og stier.

2.4 Når virksomheten eller tiltaket kan skje uten at det strider mot verneformålet, kan forvaltningsmyndigheten ved dispensasjon, åpne for større hogst og uttak av trevirke. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt, fiske og fangst er tillatt etter viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og saltvannsfiskeloven.
3.2 Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet, må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan etter § 5.

4.3 Bruk av ridehest og sykkel i utmark er bare tillatt langs traseer som er godkjent i forvaltningsplan, jf. § 5.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift, regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsene i punkt 4 er ikke til hinder for nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennom føring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
5. Motorferdsel
5.1 Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvann.
5.2 Bestemmelsene i 5.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b.Motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av landbruksarealer.
c.Bruk av beltegående elgtrekk.
d.Motorisert ferdsel på traktorveier/kjørespor som er angitt i forvaltningsplanen, jf. § 5, i forbindelse med jordbruksvirksomhet og tillatt hogst.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy på frossen mark, eller luftfartøy til:
a.Vedlikehold og byggearbeid på bygninger og anlegg.
b.Drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinjer og Kystverkets anlegg. Tillatelser kan gis for flere år av gangen.
c.Hogst og uttak av trevirke. 
6. Forurensing
6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2 Unødvendig støy er forbudt. Eks. på dette er motor på modellfly og modellbåter. Lista er ikke uttømmende.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mm. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.