Forskrift om fredning av Slevdalsvannet naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2005-04-08-306
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.04.2005
KorttittelForskrift om Slevdalsvannet naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 8. april 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Farsund kommune: 34/1, 4, 11, 14, 16, 27, 61, 191, 214, 35/5, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 28, 30, 33, 34, 91, 97; 90/10; 92/23 og 93/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 462 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 2005 og grensebeskrivelse. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften og kartet oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med sump, strandenger, rik vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv, amfibier og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området utgjør en spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og pedagogisk betydning.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet eller senke vannstanden, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste og midlertidige innretninger, opplag av båter, campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel på land og i vann samt bruk av modellbåter er forbudt, med mindre annet går frem av § 4 eller § 5.
5.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Flyving til og fra Farsund lufthavn.
2.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern- og oppsynsøyemed, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
3.Vedlikehold av lovlige dreneringsanlegg som var i funksjon på fredningstidspunktet, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. Vedlikehold må skje i tiden mellom 1. august og 1. april. Vedlikehold av grøfter skal varsles i rimelig tid på forhånd til forvaltningsmyndigheten.
4.Vedlikehold og drift av anlegg og vei som var i bruk på fredningstidspunktet, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. Vedlikehold må skje i tiden mellom 1. august og 1. april. Dette inkluderer nødvendig rydding av vegetasjon blant annet i sikkerhetsonene og inn- og utflyvingsonene.
5.Landbruk som på fredningstidspunktet herunder slått, beiting, gjødsling, inngjerding og rydding av beite, samt nødvendig bruk av landbruksmaskiner og gjeterhund. Jordbruksdriften må foregå på en slik måte at særpregete vegetasjonstyper ikke forringes. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Iverksetting av skjøtselstiltak bestemt av forvaltningsmyndigheten, herunder mudring, uttak av masse og vegetasjon med mer og motorferdsel i den forbindelse, som anses nødvendig for opprettholdelse av verneformålet i tråd med godkjent forvaltningsplan, jf. § 7.
7.Motorferdsel på dagens nivå langs veien til ammunisjonslager.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltloven med forskrifter.
2.Felling av vilt som er en sikkerhetsrisiko for lovlig flytrafikk i samsvar med viltloven med forskrifter.
3.Iverksetting av forebyggende tiltak i forhold til flysikkerhet med hjemmel i luftfartsloven med forskrifter.
4.Etablering av nytt gjerde mellom flyplassen og verneområdet med hjemmel i luftfartsloven med forskrifter.
5.Iverksetting av tiltak som anses nødvendige for å forhindre negative effekter på flyplassens dreneringsystem eller rullebanens bæreevne.
6.Nettfangst av fugl i overvåkingsøyemed.
7.Etablering av fugletårn og tilhørende tilrettelegging for fugleobservasjon som ikke er i strid med fredningsformålet.
8.Brakklegging av arealer som var fulldyrket på fredningstidspunktet.
9.Istandsetting av veien til ammunisjonslageret.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.