Forskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-2005-04-29-388
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse29.04.2005
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKristiansand, Søgne og Mandal kommuner, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.05.2005
KorttittelForskrift om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. april 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013)

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Kristiansand kommune: 1/1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 61, 112, 138, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 203, 297, 350, 479, 488, 520, 521, 564, 571, 610, 611, 612, 633, 667. 2 /1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 35, 40, 54, 58, 61, 84, 92, 110, 111, 145, 146, 147, 166, 167, 198, 202, 203, 212, 213, 237, 241, 262, 281, 309, 418, 514, 519, 540, 604. 3/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 33, 62, 99, 163, 185, 186, 187, 188. 5/9, 12, 104, 105, 106. 6/16. 

Søgne kommune: 1/9, 13, 20, 28, 30, 32, 33, 36, 38. 2/41, 43. 11/1, 24. 14/1, 2. 16/1, 2. 17/1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. 18/1, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 35, 38, 40, 46, 47, 49, 60, 159, 268, 333, 352, 387, 390, 391, 392, 440. 20/1, 7, 14, 42, 44, 56, 59, 60, 61, 216, 271. 22/2, 3. 23/37, 45, 46, 50, 51, 52, 56, 633. 28/1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 22, 28, 30, 31, 40, 45. 37/1, 2, 4, 6, 8, 184, 185, 186, 187, 188, 189. 38/27. 42/1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 24, 31, 46, 47. 43/1. 

Mandal kommune: 8/1. 11/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12/2, 3. 17/3. 19/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 30, 98. 20/1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 29, 33. 21/1, 2, 3, 12, 14, 15. 22/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 27. 23/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 37, 111, 158. 24/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 28, 78. 25/7. 26/1, 2. 27/1, 3, 5, 6, 7.

Det samla arealet er på ca. 100 km² , fordelt med 86,0 km² sjøareal og 14,0 km² landareal inkludert ferskvann. Av dette ligger ca. 5 km² på statsgrunn.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:60.000 datert Miljøverndepartementet april 2005.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er å ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene.

Allmennheten skal ha mulighet til naturopplevelser gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som:

Oppføring og ombygging av bygninger, brygger og andre anlegg, vegbygging, bergverksdrift, graving, påfylling av masse, sprenging, bryting av stein, mineraler eller fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, planting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig. 

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger, brygger, veier, vannkummer, vannledninger, sjømerker, lykter, grøfteløp og andre eksisterende anlegg.
b.Jordbruksdrift som ikke er i strid med verneformålet på eksisterende og tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått, beiting og bruk av gjeterhund.
c.Nødvendig gjerding og vedlikehold av gjerder for husdyrhold, herunder anlegg av sanketrøer.
d.Anleggelse av nye vannkummer og vannledninger innenfor husdyrdrift som ikke er i strid med verneformålet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
e.Havbeitevirksomhet uten faste installasjoner over vann i medhold av lov om havbeite.
f.Drift av havbruksanlegg på lokaliteter som på vernetidspunktet hadde konsesjon.
g.Opplag av båt på egnet plass.
h.Utøvelse av eksisterende rettighet til sanking, ilandføring og tørking av tang og tare.
i.Samling av drivved.
j.Vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og løyper i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
k.Istandsetting av kulturminner i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
l.Etablering av sjømerker, lykt og andre anlegg som er nødvendig for sikkerheten på sjøen.
m.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 3 nr. 5.3 c.
n.Nødvendig istandsetting av kraftlinjer ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
o.Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
p.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og nødvendig motorferdsel i forbindelse med dette.
q.Uttak av masse under havoverflaten som ikke påvirker landskapet over havoverflaten. 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a.Gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade, og gjenoppbygging av nedfalte bygninger som hører med i det tradisjonelle bygningsmiljøet på stedet.
b.Ombygging og mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
c.Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i forbindelse med stedegen fiskeri- og landbruksnæring som ikke er i strid med verneformålet.
d.Nydyrking og framføring av jordbruksvei.
e.Ombygging og mindre utvidelse av eksisterende brygger.
f.Etablering av kloakkanlegg, brønn eller vannledning til eksisterende fritidsbolig.
g.Uttak av sand til eget bruk.
h.Etablering av havbruksanlegg uten fast bygningsmasse på land og særlig synlig anlegg på havoverflaten.
i.Skånsom tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5 (tilrettelegging i samsvar med godkjent forvaltningsplan for skjærgårdsparkens friluftsområder krever ikke søknad).
j.Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper.
k.Oppgradering/fornying av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 pkt. 1.2 o.
l.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket. 
2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter.
2.3 Hogst av ved og uttak av trevirke til grunneiers eget bruk er tillatt.
2.4 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved og uttak av trevirke utover det som er tillatt etter pkt. 2.3 når dette ikke er i strid med verneformålet. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt er tillatt etter viltloven. Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven. Fiske og fangst er tillatt etter saltvannsfiskeloven.
3.2 Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan etter § 5.

4.3 Bruk av ridehest og sykkel i utmark er bare tillatt langs traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplan, jf. § 5.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
4.6 Verneformålet er ikke til hinder for tradisjonelle arrangement som St. Hans feiring på tradisjonelle steder. 
5. Motorferdsel
5.1 Motorferdsel er forbudt på land.
5.2 Bestemmelsen i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
b.Motorferdsel på landbruksarealer i forbindelse med jordbruk- og skogbruksdrift.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.Motorferdsel i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeider på bygninger, brygger og lignende. Dersom frakt kan skje ved bruk av båt, skal båt fortrinnsvis benyttes.
b.Øvelseskjøring til formål som nevnt i pkt. 5.2 a.
c.Motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinjer, telekabler og kystverkets anlegg. 
6. Forurensing
6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet.
6.2 Unødvendig støy er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan mv.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet. Utvalget skal være sammensatt av representanter for grunneierne, brukerne av området, kommunene, fiskerimyndighetene og fylkesmannen.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.