Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 2, fredning av Rossefjellet naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2005-06-10-565
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endretFOR-2011-04-30-497
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om Rossefjellet naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 30 april 2011 nr. 497.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Grimstad kommune:

100/7, 100/9, 100/16,17, 102/4, 103/1, 104/1,5, 104/2,3, 104/4, 104/6, 104/7,8, 104/9, 104/10, 104/11,13,21.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 1246 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7 500 datert Direktoratet for naturforvaltning april 2011.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Grimstad kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 30 april 2011 nr. 497.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har særskilt vitenskapelig betydning gjennom den store variasjonen i vegetasjonstyper og skogtyper, med alt fra skrinn furuskog til fuktig sumpskog og frodig edelløvskog, samt at det finnes sjeldne arter i flere ulike artsgrupper.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
5.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Bålbrenning med medbrakt ved på anlagt bålplass på Helleren, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvelsesvirksomhet i tilknytning til formål nevnt i § 4 pkt. 1.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Opplag av båter.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.