Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 9, fredning av Tofteskogen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-06-10-572
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-688, FOR-1996-06-21-641
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om Tofteskogen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Hurum kommune:

1/1, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, 3 /4, 12/23, 13/5.

Reservatet dekker et totalareal på 2600 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12.500 datert Miljøverndepartementet mai 2005.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hurum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området er kystnært og lite påvirket av moderne skogbruk og har stor variasjon i skogmiljøer. Forekomster av barlind og vintereik utgjør spesielle naturtyper. Området er av særskilt vitenskapelig verdi med et rikt innslag av kravfulle arter i tillegg til forekomstene av barlind og vintereik.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
5.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
2.Hogst av etablerte plantefelt.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Opplag av båter.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-øvelsesvirksomhet i tilknytning til formål nevnt i § 4 pkt. 1.
-vedlikehold av anlegg som er i bruk på tredningstidspunktet, jf. § 4 pkt. 6.
-hogst av etablerte plantefelt, jf. § 5 pkt. 2.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves:

-Forskrift 9. juli 1993 nr. 688 om fredning av Tofteskogen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud.
-Forskrift 21. juni 1996 nr. 641 om fredning av Østre Askedalen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud.