Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 13, fredning av Begna naturreservat, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, Oppland.

DatoFOR-2005-06-10-576
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-13-1541
Gjelder forNord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om Begna naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Nord-Aurdal kommune: 96/7, 98/2,26, 98/25, 98/28, 98/30, 98/105, 99/1, 100/3, 100/4, 100/5,6, 100/9, 100/10,45, 100/18, 100/19, 100/26, 100/28, 100/30,35, 100/34, 100/38, 100/41, 101/1, 101/2,3,4,7, 105/6, 112/3, 112/9,10,20,27,49.

Sør-Aurdal kommune 1/8, 1/9, 1/19, 1/22, 1/51, 14/6,50, 14/12, 14/16, 14/20, 14/27, 14/51, 15/5.

Reservatet dekker et totalareal på 4750 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25.000 datert Miljøverndepartementet mai 2005.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har en særskilt vitenskapelig betydning som leveområde for en meget interessant kryptogamflora med viktige forekomster av sjeldne og trua arter, der særlig den store forekomsten av en spesiell lavart er svært verdifull. Området er egenartet fordi det er et relativt stort, lågereliggende naturskogområde med stor variasjon i naturmiljøer, skogtyper og vegetasjonstyper.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.
2a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 pkt. 10.
2b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall av energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
2c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5, pkt 10.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

3.Motorisert ferdsel med båt på Begna når farten er under 5 knop.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
6.Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og i forbindelse med tillatt landbruksvirksomhet.
7.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Vedlikehold av bygninger og gjerder som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
2.Hogst av etablerte plantefelt.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 5.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Uttransport av felt storvilt.
6.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, pkt. 2 c.
7.Opplag av båter.
8.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
9.Vedlikehold av eksisterende traktorveg på gnr. 100 bnr. 10 i Nord-Aurdal og bruk av denne til skogdrift, samt enkle tilretteleggingstiltak for etablering av leirplass på samme eiendom.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-øvelsesvirksomhet i tilknytning til formål nevnt i § 4 pkt. 1.
-drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 pkt. 2 a.
-oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 pkt 2 c.
-vedlikehold av bygninger og gjerder, jf. § 4 pkt. 9.
-hogst av etablerte plantefelt, jf. § 5 pkt. 2.
-uttransport av felt storvilt, jf. § 5 pkt. 5.
-oppsetting av gjerder, jf. § 5 pkt. 8.
-vedlikehold av eksisterende traktorveg, jf. § 5 pkt. 9.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 1541 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 29, fredning av Begna naturreservat, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner, Oppland.