Forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 16, fredning av Elsfjorden naturreservat, Vefsn og Hemnes kommuner, Nordland.

DatoFOR-2005-06-10-579
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endretFOR-2011-11-29-1227
Endrer
Gjelder forVefsn og Hemnes kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om Elsfjorden naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 19 feb 2007 nr. 210, 29 nov 2011 nr. 1227.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Vefsn kommune: 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 204/8 og 204/1,2,3,4,6 (sameie).

Hemnes kommune: 11/1.

Reservatet dekker et totalareal på 11 066 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000 datert Direktoratet for naturforvaltning november 2011.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn og Hemnes kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrifter 19 feb 2007 nr. 210, 29 nov 2011 nr. 1227.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor artsrikdom og stor variasjon i skog- og naturtyper fra fattige til rike utforminger. Av særskilt vitenskapelig verdi er at området fanger opp gradienten fra sjø til fjell og gradienten fra fattige til rike vegetasjonstyper.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvelseskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Motorferdsel på snødekket mark i forbindelse med reindrift.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
6.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
8.Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven, herunder bruk av eksisterende og eventuelt etablering av nye låssettingsplasser.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3, pkt. 5.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
4.Begrenset uttak av løvtrevirke til bruk som brensel på husvær som ligger innenfor reservatgrensene.
5.Etablering av landfester for marin næringsvirksomhet.
6.Vedlikehold og restaurering av den gamle kjerrevegen fra Fuglestranda til Sætra/Tortenlivaet.
7.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-øvelsesvirksomhet i tilknytning til formål nevnt i § 4 nr 1.
-vedlikehold av anlegg, jf. § 4 pkt. 7.
-aktiviteter/tiltak som det gis dispensasjon til med hjemmel i § 5 pkt. 3 og 6.
8.Opplag av båter brukt til ervervsmessig fiske og fangst.
9.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.