Forskrift om fredning av Svinesundbroen, bronr. 01-0109, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-06-10-580
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort16.06.2005
KorttittelForskrift om fredning av Svinesundbroen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 10. juni 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12.

I. Lovgrunnlag

Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12, fredes Svinesundbroen, Halden kommune, Østfold.

II. Omfang

Fredningen omfatter følgende byggverk:

Svinesundbroen - Nr. 97 Buebro (bronr. 01-0109).

Fredningen omfatter den del av byggverket som eies av Statens vegvesen, og omfatter broen på norsk side fram til hvelvtoppen ved riksgrensen mot Sverige og inkluderer:

-Hvelvbuen over Iddefjorden
-Brobanen med utkragete gangbaner og rekkverk.

Nr. 97 viser til objektnummer i «Vegvalg» - Nasjonal verneplan; Veger - Bruer - Vegrelaterte kulturminner (2002), ISBN 82-91130-20-5, der byggverket er nærmere omtalt og identifisert med fotografi og kart. I tillegg ligger alle relevante opplysninger, fotografier og kartkoordinater i register ved Norsk vegmuseum.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen, Vegdirektoratet og Statens vegvesen.

III. Formålet med fredningen

Fredningen er et element i formålet å sikre og bevare et utvalg vegrelaterte bygninger og anlegg med teknisk utstyr, samt installasjoner som er representative for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag.

Formålet med fredningen av Svinesundbroen er å sikre de arkitektoniske og teknologihistoriske verdiene som knytter seg til den. De tradisjonelle sidespennene som representerer et formspråk med røtter helt tilbake til de romerske viaduktene, flankerer en smekker 1900-tallskonstruksjon i hovedspennet. Landskapsmiljøet er dramatisk og forsterker de kulturhistoriske verdiene.

Formålet med fredningen av Svinesundbroen er videre å sikre broen som symbol for forbindelsen mellom Norge og Sverige på mange plan.

Videre må fredningen av broen sees i sammenheng med tilsvarende vedtak på svensk side (Skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnet Svinesundsbron, Strömstad kn, Västra Götalands län).

IV. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Broen skal vedlikeholdes slik at den ikke forfaller. Vedlikeholdsarbeider skal utføres på en slik måte at den kulturhistoriske verdien ikke forringes. Ved vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal samme type materialer benyttes som da broen opprinnelig ble oppført.
2.Broen med brospenn, vegbane, rekkverk og landfeste, samt stormkonstruksjoner, kan ikke rives eller endres slik at den kulturhistoriske verdien forringes.
3.Hvelvenes og viaduktenes overflate kan ikke endres.
4.Tiltak som i eventuelle nødssituasjoner må gjøres av sikkerhetshensyn, kan gjennomføres uten dispensasjon. I slike situasjoner skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til broens verneverdi. Eventuelle tiltak skal umiddelbart meddeles fylkeskommunen og Riksantikvaren.

V. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VII, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

VI. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for byggverket med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger rette myndighet etter denne forskrift.

VIII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

IX. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.