Forskrift om fredning av geodetiske målepunkt på Struvemeridianen, Alta og Kautokeino kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2005-07-25-872
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse25.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Kautokeino kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort11.08.2005
Rettet30.11.2005.
KorttittelForskrift om fredning av Struvemeridianen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 25. juli 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12.

I. Lovgrunnlag

Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12, fredes 3 geodetiske målepunkt på Struvemeridianen, Alta og Kautokeino kommuner, Finnmark.

II. Omfang

Fredningen omfatter følgende omfatter følgende installasjoner/målepunkt:

1.Lille Raipas/Unna Ráipásaš, Alta kommune - på koordinatene 69° 56' 19″ N og 23° 21' 37″ Ø. Jernbolt i fjell som markering av målepunkt.
2.Lodiken/Luvddiidčohkka, Kautokeino kommune - på koordinatene 69° 39' 52″ N og 23° 36' 08″ Ø. Varde over målepunkt i fjell.
3.Bealjášvárri, Kautokeino kommune - på koordinatene 69° 01' 43″ N og 23° 18' 19″ Ø. Varde over målepunkt i fjell.

Fredningen omfatter installasjoner som eies av staten v/Statens kartverk.

Alle relevante opplysninger, fotografier og stedfesting/kartkoordinater oppbevares i arkiv ved Statens kartverk, Geodesidivisjonen (Lille Raipas/Unna Ráipásaš: U05T0076, Lodikken/Luvddiidčohkka: U06T0014, Bealjášvárri: U06T0004).

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen og Statens kartverk.

III. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre kulturminner knyttet til oppmåling og kartlegging av landet, og er et element i arbeidet med å bevare geodetiske målepunkt på den russisk-skandinaviske gradmålingsrekken - Struvemeridianen - som vitenskapshistoriske kulturminner.

Fredningen av målepunktene må sees sammenheng med Verdensarvkomiteens utnevnelse 15. juli 2005 av Struvemeridianen til innskriving på UNESCOs liste over verdens kulturarv (World Heritage List). Nasjonale geodetiske institusjoner i 10 øst- og nordeuropeiske land har stått bak forslaget om å nominere en serie på 34 trianguleringspunkt mellom Nordishavet og munningen av Donau. Disse punktene inngår i Struvemeridianen/The Struve Geodetic Arc - den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa - gjennomført mellom 1816 og 1852 under ledelse av Friedrich George Wilhelm Struve.

Videre er formålet med fredningen å sikre målepunktene som et symbol og tidlig eksempel på vellykket internasjonalt forskningssamarbeid.

IV. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive målepunktene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre dem.
3.Målepunktene skal vedlikeholdes slik at de ikke forfaller. Vedlikeholdsarbeider skal utføres på en slik måte at den kulturhistoriske verdien ikke forringes. Ved vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal samme type materialer benyttes. Det må søkes om dispensasjon ved eventuell endring i materialbruk.
4.Det kan gis tillatelse til oppsetting av ensartede informasjonstavler i nærheten av målepunktene etter godkjenning av kulturminnemyndighet.

V. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VII, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

VI. Forvaltningsplan

I tillegg til fredningsbestemmelsene kan Statens kartverk utarbeide en forvaltningsplan for byggverkene med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger rette myndighet etter denne forskrift.

VIII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

IX. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.