Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 7, Bjørnberga og Isteren naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2005-09-02-978
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse02.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.09.2005
KorttittelForskrift om Bjørnberga og Isteren naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Engerdal kommune: 162/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 88.500 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet september 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort og spesielt naturområde og vannøkosystem med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter har området store arealer med naturskog, stedvis med urskogpreg, og et spesielt vannøkosystem som er leveområde for mange sårbare og sjeldne fuglearter.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark ved utøvelse av reindrift.
4.Bruk av motorbåt på Isteren etter motorferdsellovens bestemmelser.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt og fangst etter viltloven/reindriftsloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
7.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
8.Beiting.
9.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Vedlikehold av setrer, hytter og buer.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 4 nr. 1, øvingskjøring.
b.§ 4 nr. 6, uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.§ 4 nr. 10, vedlikehold av setrer, hytter og buer.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
4.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
5.Hogst av ved til setrer, hytter og buer i reservatet.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning langs eksisterende stier og veier.
7.Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setrer, hytter og buer med beltekjøretøy på godt snødekt mark.
8.Oppkjøring av skiløyper.
9.Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
10.Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift.
11.Uttak av materialer til samisk husflid for registrerte utøvere.
12.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.