Forskrift om Verneplan for skog, vedlegg 16, Imsdalen naturreservat, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-2005-09-02-987
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse02.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.09.2005
KorttittelForskrift om Imsdalen naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Ringebu kommune: 125/1,2, 127/1, 127/2, 127/3, 194/1, 197/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 40.584 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40.000 datert Miljøverndepartementet september 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringebu kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt vitenskapelig betydning fordi det er stort, godt arrondert, omfatter flere fjellskogdaler med nær intakte nedbørfelt og har store naturfaglige variasjoner. Området er egenartet fordi det stedvis har en meget god kontinuitet i død ved og meget store forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til at betydelige arealer har urskogpreg.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Motorferdsel på Imsdalsvegen og vegen til Ormsetrene.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk.
6.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og i forbindelse med tilsyn av husdyr.
8.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
9.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Vedlikehold av eksisterende bygninger, gjerder og klopper/bruer og Imsdalsvegen og vegen til Ormsetrene til dagens standard.
11.Opplag av båter.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 4 nr. 1, øvingskjøring.
b.§ 4 nr. 5, uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.§ 4 nr. 10, vedlikehold av veger, bygninger, gjerder og klopper/bruer.
d.§ 5 nr. 4, hogst av etablerte plantefelt.
e.§ 5 nr. 7, oppsetting av gjerder.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer.
4.Hogst av etablerte plantefelt.
5.Rydding, herunder slått, og hogst av vegetasjon rundt eksisterende hytter, buer og naust og hogst av ved til disse.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
7.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
8.Utsetting og utkjøring av saltsteiner.
9.Rydding av gamle utslåtter og innmark i henhold til godkjent plan.
10.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
11.Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter, buer og naust med beltekjøretøy på snødekt mark.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.